Lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. § 32.

Lov nr. 264 af 25. marts 2019

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Formål, definitioner og anvendelsesområde
§ 1

Formålet med denne lov er midlertidigt at

 • 1) videreføre rettigheder efter EU-retten her i landet for statsborgere i Det Forenede Kongerige og deres familiemedlemmer, der har opholdsret i Danmark på tidspunktet for Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union, for at de fortsat kan opholde sig i Danmark og arbejde her på samme vilkår som hidtil, så længe betingelserne for opholdsret efter EU-reglerne er opfyldt,

 • 2) sikre fortsat ret til at modtage og optjene ydelser fra Danmark efter EU-retten for statsborgere i Det Forenede Kongerige, danske statsborgere, øvrige EU-/EØS-statsborgere samt deres familiemedlemmer, som har optjent ret til ydelser fra Danmark på tidspunktet for Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union,

 • 3) sikre fortsat ligebehandling ved modtagelse af danske ydelser for statsborgere i Det Forenede Kongerige, danske statsborgere, øvrige EU-/EØS-statsborgere samt deres familiemedlemmer, der har været omfattet af eller opnået rettigheder under ophold, bopæl eller arbejde i Det Forenede Kongerige i henhold til EU-retten, og som har bopæl i Danmark, og

 • 4) videreføre visse andre rettigheder efter EU-retten for EU-/EØS-statsborgere og tredjelandsstatsborgere, som i kraft af Det Forenede Kongeriges medlemskab af Den Europæiske Union har opnået rettigheder i Danmark på tidspunktet for Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union.

§ 2

I denne lov forstås ved:

 • 1) EU-/EØS-statsborger: En statsborger i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

 • 2) EU-/EØS-land: Et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

 • 3) Statsborger i Det Forenede Kongerige: En statsborger i Det Forenede Kongerige som defineret i den nye erklæring fra regeringen for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland af 31. december 1982 vedrørende definitionen af udtrykket statsborgere sammen med erklæring nr. 63 af 13. december 2007, der er knyttet som bilag til slutakten fra den regeringskonference, der vedtog Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

 • 4) Udtrædelsestidspunktet: Tidspunktet for Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union.

 • 5) EU-opholdsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 474 af 12. maj 2011 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler, med senere ændringer.

§ 3

Medmindre andet fremgår af denne lov, finder loven anvendelse på:

 • 1) Statsborgere i Det Forenede Kongerige, der på udtrædelsestidspunktet har en selvstændig opholdsret her i landet efter EU-opholdsbekendtgørelsen, og som fortsat opfylder betingelserne for ret til ophold efter denne bekendtgørelse.

 • 2) Statsborgere i Det Forenede Kongerige, der på udtrædelsestidspunktet har bopæl i et andet EU-/EØS-land end Danmark eller i Det Forenede Kongerige, og som er arbejdstagere eller selvstændigt erhvervsdrivende her i landet efter EU-opholdsbekendtgørelsen, og som fortsat opfylder betingelserne herfor efter denne bekendtgørelse.

 • 3) Personer uanset nationalitet, der på udtrædelsestidspunktet er udstationeret her i landet efter EU-opholdsbekendtgørelsen med henblik på at levere en igangværende tjenesteydelse på vegne af en tjenesteyder, der er etableret i Det Forenede Kongerige.

Stk. 2 Loven finder endvidere anvendelse på et familiemedlem til en person omfattet af stk. 1, når familiemedlemmet

 • 1) på udtrædelsestidspunktet er omfattet af definitionen på et familiemedlem i EU-opholdsbekendtgørelsen og ledsager eller tilslutter sig den pågældende eller

 • 2) efter udtrædelsestidspunktet er født barn til eller retsmæssigt adopteret af den pågældende, som også på tidspunktet for fødslen eller adoptionen er omfattet af stk. 1.

§ 4

Regler i denne lov, der finder anvendelse på en EU-/EØS-statsborger, finder tilsvarende anvendelse på en statsborger i Schweiz. Det gælder dog ikke ydelser som omhandlet i § 23, stk. 2, og midlertidig levering af tjenesteydelser som omhandlet i § 31, stk. 3.

Stk. 2 Regler i denne lov, der finder anvendelse i forhold til et EU-/EØS-land, finder tilsvarende anvendelse i forhold til Schweiz. Det gælder dog ikke ydelser som omhandlet i § 23, stk. 2.

Kapitel 2 1 Ret til ophold, arbejde, opholdsdokumenter m.v.
§ 5

For personer omfattet af § 3 finder EU-opholdsbekendtgørelsen fortsat anvendelse efter udtrædelsestidspunktet, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Tilsvarende gælder for en statsborger i Det Forenede Kongerige, der er familiemedlem til en EU-/EØS-statsborger, der ikke er statsborger i Det Forenede Kongerige, når familiemedlemmet på udtrædelsestidspunktet er omfattet af definitionen på et familiemedlem i EU-opholdsbekendtgørelsen og ledsager eller tilslutter sig den pågældende, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 For personer omfattet af stk. 2 og § 3 finder bestemmelserne i EU-opholdsbekendtgørelsens §§ 38-40 ikke anvendelse.

§ 6

Følgende bestemmelser i udlændingeloven finder anvendelse på personer omfattet af § 3 og § 5, stk. 2, idet personer efter disse bestemmelser stilles, som om de fortsat var omfattet af EU-reglerne:

§ 7

Styrelsen for International Rekruttering og Integration træffer afgørelser og konstaterer ophør efter EU-opholdsbekendtgørelsen vedrørende personer, der er omfattet af § 3 og § 5, stk. 2.

Stk. 2 Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afgørelser efter stk. 1 kan påklages til Udlændingenævnet.

§ 8

Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om opholdsdokumenter til statsborgere i Det Forenede Kongerige og deres familiemedlemmer, herunder om ansøgningsprocedurer, ansøgnings- og sagsbehandlingsfrister og betaling af gebyr for udstedelse af sådanne dokumenter og om udfasning af allerede udstedte EU-opholdsdokumenter m.v. Ministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om, hvilken myndighed der kan træffe afgørelse om udstedelse og inddragelse af opholdsdokumenter, og om klageadgang m.v.

Kapitel 3 1 Ydelser på beskæftigelses- og skatteområdet
§ 9

I det omfang personen i øvrigt opfylder betingelserne i den enkelte bestemmelse, finder dette kapitel anvendelse på:

 • 1) EU-/EØS-statsborgere, herunder danske statsborgere.

 • 2) Statsborgere i Det Forenede Kongerige.

Stk. 2 Dette kapitel finder endvidere anvendelse på et familiemedlem til en person omfattet af stk. 1, når familiemedlemmet

 • 1) på udtrædelsestidspunktet er omfattet af definitionen på et familiemedlem i EU-opholdsbekendtgørelsen og ledsager eller tilslutter sig den pågældende eller

 • 2) efter udtrædelsestidspunktet er født barn til eller retsmæssigt adopteret af den pågældende, som også på tidspunktet for fødslen eller adoptionen er omfattet af stk. 1.

§ 10

For danske statsborgere og EU-/EØS-statsborgere, der udøver retten til fri bevægelighed i Det Forenede Kongerige på udtrædelsestidspunktet, herunder grænsearbejdere, der på udtrædelsestidspunktet har bopæl i Danmark og arbejder i Det Forenede Kongerige, samt deres familiemedlemmer opgøres retten til ydelser efter lov om sygedagpenge og barselsloven, arbejdsløshedsdagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., børne- og ungeydelse efter lov om en børne- og ungeydelse og børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, som om EU-retten fandt anvendelse ved opgørelsen, i forhold til beskæftigelses-, bopæls- eller forsikringsperioder eller perioder med selvstændig virksomhed tilbagelagt i Det Forenede Kongerige.

Stk. 2 For statsborgere i Det Forenede Kongerige, der udøver retten til fri bevægelighed i Danmark på udtrædelsestidspunktet, herunder grænsearbejdere, der på udtrædelsestidspunktet har bopæl i Det Forenede Kongerige eller et andet EU-/EØS-land end Danmark og arbejder i Danmark, samt deres familiemedlemmer opgøres retten til ydelser efter lov om sygedagpenge og barselsloven, arbejdsløshedsdagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., børne- og ungeydelse efter lov om en børne- og ungeydelse og børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, som om EU-retten fandt anvendelse ved opgørelsen, i forhold til beskæftigelses-, bopæls- eller forsikringsperioder eller perioder med selvstændig virksomhed tilbagelagt i Det Forenede Kongerige eller et andet EU-/EØS-land end Danmark, når perioderne ligger før udtrædelsestidspunktet. Familiemedlemmer, der indrejser til Danmark med henblik på fast ophold efter udtrædelsestidspunktet, kan medregne perioder frem til den dato, hvor de indrejser til Danmark.

Stk. 3 Ved opgørelsen af den samlede udsættelsesperiode i forbindelse med behandlingen af anmeldelser om erhvervssygdomme efter lov om arbejdsskadesikring tages perioder med skadelige påvirkninger før udtrædelsestidspunktet fra Det Forenede Kongerige eller et andet EU-/EØS-land end Danmark i betragtning for personer omfattet af stk. 2.

§ 11

Statsborgere i Det Forenede Kongerige, der udøver retten til fri bevægelighed i Danmark på udtrædelsestidspunktet, samt deres familiemedlemmer sidestilles med EU-/EØS-statsborgere i relation til retten til ydelser efter lov om aktiv socialpolitik og retten til forskudsvis udbetaling af børnebidrag efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Stk. 2 Danske statsborgere og EU-/EØS-statsborgere samt deres familiemedlemmer, der udøver retten til fri bevægelighed i Det Forenede Kongerige senest på udtrædelsestidspunktet og herefter indrejser til Danmark, har ret til ydelser efter lov om aktiv socialpolitik og ret til forskudsvis udbetaling af børnebidrag efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, som om EU-retten fandt anvendelse, idet ophold i Det Forenede Kongerige efter udtrædelsestidspunktet sidestilles med ophold i et EU-/EØS-land.

Stk. 3 For danske statsborgere, EU-/EØS-statsborgere og statsborgere i Det Forenede Kongerige, der har ret til arbejdsløshedsdagpenge, og hvor dagpengenes størrelse er afhængig af medlemmets forsørgerstatus, sidestilles barnets ophold i Det Forenede Kongerige med ophold i et EU-/EØS-land, jf. § 49, stk. 7, og § 52 a, stk. 4, 4. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 12

Danske statsborgere, EU-/EØS-statsborgere og statsborgere i Det Forenede Kongerige samt deres familiemedlemmer, der på udtrædelsestidspunktet er tilkendt pension efter lov om social pension, bevarer retten til den tilkendte pension, som om Det Forenede Kongerige var et EU-/EØS-land og EU-retten fandt anvendelse.

Stk. 2 Danske statsborgere, EU-/EØS-statsborgere og statsborgere i Det Forenede Kongerige samt deres familiemedlemmer, der ved udtrædelsestidspunktet har optjent ret til social pension efter lov om social pension, bevarer retten til den optjente pension og til fortsat at optjene ret til pension, som om Det Forenede Kongerige var et EU-/EØS-land og EU-retten fandt anvendelse.

§ 13

Danske statsborgere, EU-/EØS-statsborgere og statsborgere i Det Forenede Kongerige samt deres familiemedlemmer, der er tilkendt pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., bevarer retten til pension, som om Det Forenede Kongerige var et EU-/EØS-land og EU-retten fandt anvendelse.

§ 14

For danske statsborgere, EU-/EØS-statsborgere, statsborgere i Det Forenede Kongerige samt deres familiemedlemmer, der har bopæl i Danmark, betragtes pension svarende til folke- eller førtidspension, der udbetales fra Det Forenede Kongerige, som omfattet af EU-retten ved vurderingen af ret til boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte som folkepensionist eller førtidspensionist, jf. §§ 2 og 2 b i lov om individuel boligstøtte.

Stk. 2 For statsborgere i Det Forenede Kongerige og deres familiemedlemmer, der har bopæl i Danmark, betragtes pension svarende til folke- eller førtidspension, der udbetales fra et andet EU-/EØS-land end Danmark, som omfattet af EU-retten ved vurderingen af ret til boligstøtte som folkepensionist eller førtidspensionist, jf. §§ 2 og 2 b i lov om individuel boligstøtte.

§ 15

Danske statsborgere, EU-/EØS-statsborgere og statsborgere i Det Forenede Kongerige samt deres familiemedlemmer, som opfylder betingelserne for ret til efterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., har ret til efterløn, som om Det Forenede Kongerige var et EU-/EØS-land og EU-retten fandt anvendelse.

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for personer, der opfylder betingelserne for ret til fleksydelse efter lov om fleksydelse.

§ 16

For danske statsborgere, EU-/EØS-statsborgere og statsborgere i Det Forenede Kongerige, der på udtrædelsestidspunktet har ret til sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, og som opholder sig i Det Forenede Kongerige, samt statsborgere i Det Forenede Kongerige, der på udtrædelsestidspunktet har ret til sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, og som opholder sig i et andet EU-/EØS-land end Danmark, kan sygedagpenge udbetales under opholdet i Det Forenede Kongerige eller det andet EU-/EØS-land indtil afslutningen af den igangværende sygefraværsperiode.

Stk. 2 For familiemedlemmer, jf. § 9, stk. 2, der på udtrædelsestidspunktet har ret til sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, og som opholder sig i Det Forenede Kongerige eller i et andet EU-/EØS-land end Danmark, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse, således at sygedagpenge kan udbetales under opholdet i Det Forenede Kongerige eller det andet EU-/EØS-land indtil afslutningen af den igangværende sygefraværsperiode.

§ 17

Danske statsborgere og EU-/EØS-statsborgere, der på udtrædelsestidspunktet udfører arbejde i Danmark, men har bopæl i Det Forenede Kongerige, eller statsborgere i Det Forenede Kongerige, der på udtrædelsestidspunktet har bopæl i Det Forenede Kongerige eller et andet EU-/EØS-land end Danmark og arbejder i Danmark, har på tilsvarende måde som personer, der er omfattet af EU-reglerne, ret til at modtage ydelser efter lov om sygedagpenge og barselsloven.

§ 18

Selvstændigt erhvervsdrivende, der normalt udøver virksomhed i Danmark, og som på udtrædelsestidspunktet udøver en lignende virksomhed i Det Forenede Kongerige, og arbejdstagere, der på udtrædelsestidspunktet er udsendt af en arbejdsgiver fra Danmark til Det Forenede Kongerige for dér at udføre arbejde efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, er fortsat omfattet af dansk lovgivning om social sikring indtil udløbet af den periode, der fremgår af afgørelse fra Udbetaling Danmark eller Beskæftigelsesministeriet efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Selvstændigt erhvervsdrivende, der normalt udøver virksomhed i Det Forenede Kongerige, og som på udtrædelsestidspunktet udøver en lignende virksomhed i Danmark, og arbejdstagere, der på udtrædelsestidspunktet er udsendt af en arbejdsgiver fra Det Forenede Kongerige til Danmark for her at udføre arbejde efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, omfattes af dansk lovgivning om social sikring fra udløbet af den periode, hvor de er omfattet af Det Forenede Kongeriges lovgivning om social sikring, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at personer omfattet af stk. 1, der tillige omfattes af Det Forenede Kongeriges lovgivning om social sikring, ikke skal være omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Ministeren kan desuden fastsætte regler om, at personer omfattet af stk. 2, som ikke er dækket af Det Forenede Kongeriges lovgivning om social sikring, skal være omfattet af dansk lovgivning om social sikring.

Kapitel 4 1 Indgåelse af ægteskab
§ 19

§ 11 a, stk. 1, § 11 b og § 13, stk. 3, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning finder efter udtrædelsestidspunktet fortsat anvendelse for personer omfattet af § 3 og § 5, stk. 2, idet de stilles, som om de fortsat var EU-/EØS-statsborgere.

Kapitel 5 1 Rettigheder vedrørende visse ydelser efter dagtilbudsloven og lov om social service
§ 20

§ 87, stk. 2, i dagtilbudsloven finder efter udtrædelsestidspunktet fortsat anvendelse for personer omfattet af § 3 og § 5, stk. 2, idet de stilles, som om de fortsat var EU-/EØS-statsborgere.

§ 21

Personer omfattet af § 9, der på udtrædelsestidspunktet er socialt sikret i Danmark i henhold til EU-retten, og som på udtrædelsestidspunktet har bosat sig i Det Forenede Kongerige og ved flytningen dertil har medtaget hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service som følge af EU-rettens regler om ret til at medtage kontantydelser til et andet EU-/EØS-land, bevarer retten til at modtage denne hjælp indtil den 1. januar 2020.

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for statsborgere i Det Forenede Kongerige, der på udtrædelsestidspunktet er socialt sikret i Danmark, og som på dette tidspunkt har bosat sig i et andet EU-/EØS-land.

§ 22

Personer omfattet af § 9, der på udtrædelsestidspunktet er socialt sikret i Danmark i henhold til EU-retten, og som på udtrædelsestidspunktet er bosat i Det Forenede Kongerige og modtager tilskud til pasning af egne børn efter dagtilbudslovens § 86, bevarer retten til at modtage tilskuddet frem til pasningsaftalens udløb.

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for statsborgere i Det Forenede Kongerige, der på udtrædelsestidspunktet er socialt sikret i Danmark, og som på dette tidspunkt har bosat sig i et andet EU-/EØS-land.

Kapitel 6 1 Ret til sundhedsydelser og plejevederlag
§ 23

EU-/EØS-statsborgere, der har bopæl i Det Forenede Kongerige, og statsborgere i Det Forenede Kongerige og deres medforsikrede familiemedlemmer, som på udtrædelsestidspunktet er offentligt dansk sygesikrede eller har ret til sundhedsydelser i bopælslandet til udgift for Danmark i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, har ret til sundhedsydelser i Danmark, som om forordningen fortsat var gældende for dem.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte personer har endvidere ret til offentligt tilskud til sundhedsydelser, som de køber i et andet EU-/EØS-land i overensstemmelse med de danske regler, der implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser.

§ 24

Personer, som på udtrædelsestidspunktet er bevilget og har påbegyndt en pasning af en døende bosat i Det Forenede Kongerige efter § 119 i lov om social service, bevarer retten til at modtage plejevederlag frem til pasningsaftalens udløb.

Kapitel 7 1 Ret til undervisning, uddannelse og uddannelsesstøtte m.v.
§ 25

SU-lovens regler for EU-/EØS-statsborgere finder efter udtrædelsestidspunktet fortsat anvendelse for personer omfattet af § 3, idet de stilles, som om de fortsat var EU-/EØS-statsborgere.

Stk. 2 SU-lovens regler for EU-/EØS-statsborgere finder efter udtrædelsestidspunktet fortsat anvendelse for statsborgere i Det Forenede Kongerige og deres familiemedlemmer, som på udtrædelsestidspunktet modtager uddannelsesstøtte efter SU-lovens regler for EU-/EØS-statsborgere til en uddannelse uden for Danmark, idet de bibeholder retten til at modtage uddannelsesstøtte til den uddannelse, som de var godkendt som støtteberettiget til senest på udtrædelsestidspunktet.

§ 26

Regler for EU-/EØS-statsborgere i lov om statens voksenuddannelsesstøtte finder efter udtrædelsestidspunktet fortsat anvendelse for personer omfattet af § 3, stk. 1, nr. 2, idet de stilles, som om de fortsat var EU-/EØS-statsborgere.

§ 27

Regler for EU-/EØS-statsborgere i lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser finder efter udtrædelsestidspunktet fortsat anvendelse for personer omfattet af § 3, idet de stilles, som om de fortsat var EU-/EØS-statsborgere.

Stk. 2 Regler for EU-/EØS-statsborgere i lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser finder efter udtrædelsestidspunktet fortsat anvendelse for statsborgere i Det Forenede Kongerige og deres familiemedlemmer, som på udtrædelsestidspunktet modtager støtte efter lovens regler for EU-/EØS-statsborgere til en uddannelse uden for Danmark, idet de bibeholder retten til at modtage specialpædagogisk støtte til den uddannelse, som de var godkendt som støtteberettiget til senest på udtrædelsestidspunktet.

§ 28

Regler for EU-/EØS-statsborgere i universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, lov om medie- og journalisthøjskolen og lov om maritime uddannelser finder fortsat anvendelse for personer omfattet af § 3 og § 5, stk. 2, idet de stilles, som om de fortsat var EU-/EØS-statsborgere.

§ 29

Personer omfattet af § 3 er efter udtrædelsestidspunktet fortsat stillet som EU-/EØS-statsborgere ved anvendelsen af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om erhvervsuddannelser, lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler.

§ 30

Undervisningspligtige børn omfattet af § 3 og børn, som forsørges af en i Danmark bosiddende person omfattet af § 3, har ret til modersmålsundervisning i henhold til de regler, der er fastsat med hjemmel i folkeskolelovens § 5, stk. 6, i samme omfang som børn fra EU-/EØS-lande.

Kapitel 8 1 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer med henblik på adgang til udøvelse af visse lovregulerede erhverv m.v.
§ 31

Personer, der på udtrædelsestidspunktet har adgang til at udøve et lovreguleret erhverv i Danmark, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer med senere ændringer, på baggrund af kvalifikationer fra Det Forenede Kongerige, vil efter udtrædelsestidspunktet bevare retten til varigt at udøve det lovregulerede erhverv i Danmark.

Stk. 2 Personer, som er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1, EU-/EØS-statsborgere og deres familiemedlemmer og statsborgere fra andre lande, som EU har indgået aftale med om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, og som har erhvervsmæssige kvalifikationer fra Det Forenede Kongerige, som er opnået senest på udtrædelsestidspunktet, har ret til at få behandlet deres ansøgning om adgang til varigt at udøve et lovreguleret erhverv i Danmark efter de regler og procedurer, der er fastsat i afsnit III eller i artikel 4 f i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer med senere ændringer, og som er gennemført i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer og i de danske regler for det enkelte erhverv.

Stk. 3 Personer, der på udtrædelsestidspunktet har påbegyndt midlertidigt at levere tjenesteydelser i Danmark på baggrund af erhvervsmæssige kvalifikationer fra Det Forenede Kongerige efter de regler og procedurer, der er fastsat i afsnit II i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer med senere ændringer, og som er gennemført i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer og i de danske regler for det enkelte erhverv, kan afslutte den påbegyndte levering af de pågældende tjenesteydelser.

Stk. 4 Personer, der på udtrædelsestidspunktet har opnået beskikkelse som advokat i Det Forenede Kongerige, kan varigt udøve advokatvirksomhed som selvstændig og som lønmodtager i Danmark under Det Forenede Kongeriges advokattitel efter de regler, der er udstedt i medfør af retsplejelovens § 130. De i 1. pkt. nævnte personer, der på udtrædelsestidspunktet er etableret i Det Forenede Kongerige eller i et andet EU-/EØS-land end Danmark, kan udføre tjenesteydelser under det Det Forenede Kongeriges advokattitel i Danmark og herunder give møde for danske domstole efter de regler, der er udstedt i medfør af retsplejelovens § 130.

Stk. 5 Personer, der på udtrædelsestidspunktet har autorisation som advokatfuldmægtig i Danmark uden at have en dansk juridisk bachelor- og kandidateksamen, jf. retsplejelovens § 135 a, kan bevare denne autorisation.

Kapitel 9 1 Ikrafttræden og territorial anvendelse
§ 32

Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan herunder fastsætte, at dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 2 § 5, stk. 3, finder ikke anvendelse på forhold før udtrædelsestidspunktet. For sådanne forhold finder de hidtil gældende regler efter EU-opholdsbekendtgørelsen anvendelse.

§ 33

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.