14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 880 af 12. maj 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at folkeskoleloven helt eller delvis ikke skal gælde for kommunen eller de folkeskoler i kommunen, som kommunalbestyrelsen udpeger, jf. dog stk. 2-4. Skolerne skal dog i alle tilfælde give undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen kan træffe forskellige beslutninger for forskellige folkeskoler i kommunen.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan efter godkendelse fra børne- og undervisningsministeren beslutte, at andre fag end dem, der er nævnt i folkeskolelovens § 14, stk. 1-4, 6 og 7, kan indgå i folkeskolens afgangseksamen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at fravige reglerne i folkeskolelovens § 42, stk. 1, 2. og 3. pkt., og nr. 1-4, og § 44 med henblik på at styrke skolebestyrelsens rolle og kompetencer.

•••

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan beslutte at fravige folkeskolelovens § 34, stk. 2, således at forældrene til et barn selv kan beslutte, hvorvidt deres barns skolegang skal udsættes med et år, når dette er begrundet i barnets udvikling. Forældrenes beslutning efter 1. pkt. forudsætter en inddragelse af det dagtilbud, hvor barnet er tilmeldt. Hvis barnet ikke er tilmeldt et dagtilbud og barnets skolegang ønskes udsat med et år, skal forældrene afgive en erklæring til kommunalbestyrelsen om, at dette er begrundet i barnets udvikling.

•••

Stk. 5 Kommunalbestyrelsen kan efter godkendelse fra børne- og undervisningsministeren foretage en vurdering af, hvorvidt eleverne har forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, som træder i stedet for vurdering af uddannelsesparathed efter lov om kommunal indsats for unge under 25 år, og kan dermed beslutte, at § 2 g, stk. 1, § 2 g, stk. 2, bortset fra 4. pkt., og § 2 g, stk. 3-6, i lov om kommunal indsats for unge under 25 år fraviges. Derudover kan kommunalbestyrelsen beslutte, at § 2 c, stk. 1, nr. 3, og stk. 3, § 2 d, stk. 1, § 5, stk. 1 og 2, og §§ 6 og 10 a-10 d i lov om kommunal indsats for unge under 25 år kan fraviges for de folkeskoler i kommunen, som kommunalbestyrelsen udpeger. Kommunalbestyrelsen kan træffe forskellige beslutninger for forskellige folkeskoler i kommunen.

•••

Stk. 6 Børne- og undervisningsministeren kan bestemme, at kommunen eller folkeskoler i kommunen udpeget af kommunalbestyrelsen efter stk. 1 kan fravige bestemte regler udstedt i medfør af folkeskolelovens § 6, stk. 2, § 9, stk. 9, § 10, stk. 1, § 11, stk. 3, § 11 a, stk. 6, § 13 a, stk. 1, § 19, stk. 5, § 19 c, stk. 5, § 19 e, stk. 6, § 19 j, stk. 7, § 22, stk. 12 og 13, § 24, stk. 4, § 39, stk. 3, § 40, stk. 4, § 43, stk. 3 og 4, § 46, stk. 1, og § 52 og regler udstedt i medfør af § 2 i, nr. 1, bortset fra de faglige kriterier, § 2 i, nr. 2, § 5, stk. 5, og § 10 g bortset fra regler om pligter for institutioner og kommunalbestyrelsen, der er nævnt i § 10 f, stk. 3, i lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

•••
profile photo
Profilside