Lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning § 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 238 af 04. juni 1980,
jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 06. juni 2007

§ 3

Stemmeberettigede er medlemmer af stiftets menighedsråd. Endvidere har tjenestemandsansatte præster samt overenskomstansatte præster, hvis ansættelse har en varighed af et år eller mere, der er ansat af kirkeministeren, og som ikke er medlem af noget menighedsråd, stemmeret i forbindelse med valg af den tilsynsførende biskop.

Stk. 2 Stemmeberettiget er tillige repræsentanter for valgmenigheder, der har hjemsted i stiftet, og valgmenighedspræster, der er stadfæstet som præst for en valgmenighed i stiftet. De stemmeberettigede repræsentanters antal fastsættes for de enkelte valgmenigheder af valgbestyrelsen til 5 for de første 1000 medlemmer af valgmenigheden, heri medregnet børn under 18 år, og yderligere et medlem for hvert påbegyndt 1000, dog ikke over 15 i alt. Repræsentanterne udpeges af valgmenigheden.

Stk. 3 En præst, der er medlem af flere menighedsråd, er kun stemmeberettiget i et af dem. En præst, der har flere af de i stk. 1, 2. pkt., nævnte ansættelser, har kun een stemme. En valgmenighedspræst, der er stadfæstet som præst for flere valgmenigheder i stiftet, er kun stemmeberettiget i en af disse.