14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Udlodningsloven

Lov om udlodning af overskud fra lotteri

Lov nr. 1532 af 19. december 2017,
som ændret ved lov nr. 785 af 04. maj 2021 og lov nr. 375 af 28. marts 2022

Denne konsoliderede version af udlodningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Udlodningsloven

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Definitioner

§1 I denne lov forstås ved:

 • 1) Udlodningsbeløbet: Det samlede beløb, der udloddes i medfør af loven. Beløbet fastsættes årligt.

 • 2) Overskud: Det resultat, Danske Spil A/S opnår efter skat ved udbud af lotteri og klasselotteri, fratrukket reserver, der skal bindes på egenkapitalen, tilført reserver, der frigives fra den bundne del af egenkapitalen, og fratrukket overskud fra lotteri udbudt i Grønland.

 • 3) Udlodningsloftet: Et beregningsteknisk begreb, der anvendes til at fastsætte udligningsbeløbet.

 • 4) Udligningsbeløbet: Det beløb, som staten tilfører det samlede udlodningsbeløb, hvis overskud er mindre end udlodningsloftet, eller det beløb, som tilfalder staten, hvis overskud samlet overstiger udlodningsloftet.

 • 5) Forbrugerprisindekset: Forbrugerprisindekset for det pågældende år, som opgøres af Danmarks Statistik.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Finansieringsmodel og fordeling

§2 Udlodningsbeløbet fastsættes årligt som overskud fra Danske Spil A/S på baggrund af regnskabsperioden, der afsluttes i det forudgående kalenderår, samt et udligningsbeløb, jf. stk. 3, 1. pkt., og eventuelle ekstraordinære statslige kompensationsbeløb efter stk. 4. Udlodningsbeløbet fratrækkes det beløb, der tilfalder staten, hvis overskuddet overstiger udlodningsloftet, jf. stk. 3, 2. pkt. Udlodningsbeløbet fratrækkes endvidere det beløb, der tilfalder staten, hvis Danske Spil A/S frigiver reserver fra egenkapitalen, jf. stk. 4.

Stk. 2 Udlodningsloftet fastsættes til 2.046,6 mio. kr. i udlodningsåret 2019 og reguleres årligt med forbrugerprisindekset. Indekset anvendes med én decimal. Det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste hele millioner kroner.

Stk. 3 Udligningsbeløbet fastsættes som 60 pct. af forskellen mellem udlodningsloftet, jf. stk. 2, og overskuddet, hvis overskuddet er mindre end udlodningsloftet. Overstiger overskuddet udlodningsloftet, jf. stk. 2, fordeles 40 pct. af forskellen mellem udlodningsloftet og overskuddet til udlodningsmodtagerne, og de resterende 60 pct. af forskellen mellem udlodningsloftet og overskuddet tilfalder staten.

Stk. 4 I tillæg til udligningsbeløbet betaler staten ekstraordinære beløb som kompensation for midlertidige reservebindinger fragået overskuddet fra Danske Spil som følge af årsregnskabsregler pr. 1. januar 2016. Som kompensation for tidligere udbetalte ekstraordinære statslige kompensationsbeløb kan staten modregne beløb, der svarer til de midler, der løbende frigøres til udlodning af de midlertidige reservebindinger fragået overskuddet fra Danske Spil som følge af årsregnskabsregler.

§3 Udlodningsbeløbet, jf. § 2, stk. 1, fordeles mellem gruppe 1, jf. kapitel 3, gruppe 2, jf. kapitel 4, og gruppe 3, jf. kapitel 5.

Stk. 2 Modtagerne i gruppe 1 modtager midler før modtagerne i gruppe 2. Modtagerne i gruppe 2 modtager midler før modtagerne i gruppe 3. Modtagerne i gruppe 3 modtager den resterende del af det samlede udlodningsbeløb.

Stk. 3 En eventuel reduktion i midlerne til henholdsvis gruppe 2 og gruppe 1 medfører, at midlerne til modtagerne i den pågældende gruppe reduceres forholdsmæssigt. Dette gælder dog ikke hestevæddeløbssporten, jf. § 17.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Modtagere i gruppe 1

§4 Kulturministeriet fordeler udlodningsmidler til modtagere omfattet af gruppe 1 på følgende måde:

 • 1) 298,0 mio. kr. til Danmarks Idrætsforbund, der anvender midlerne.

 • 2) 276,7 mio. kr. til DGI, der anvender midlerne.

 • 3) 41,1 mio. kr. til Dansk Firmaidrætsforbund, der anvender midlerne.

 • 4) 10,2 mio. kr. som driftstilskud til handicapidrætskonsulentordningen ved Parasport Danmark.

 • 5) 1,9 mio. kr. som driftstilskud til Dansk Skoleidræt.

 • 6) 1,1 mio. kr. som driftstilskud til Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger.

 • 7) 145,8 mio. kr. til Dansk Ungdoms Fællesråd, der fordeler midlerne, jf. § 5.

 • 8) 55,4 mio. kr. til Oplysningsforbundenes Fællesråd, der fordeler midlerne efter regler godkendt af kulturministeren.

 • 9) 52,9 mio. kr. til driftsstøtte til landsdækkende almennyttige formål, der fordeles af kulturministeren.

Stk. 2 Kulturministeren fastsætter nærmere regler for fordeling af puljen, jf. stk. 1, nr. 9, herunder regler om kriterier for tildeling af støtte, administration af puljen, regnskabsaflæggelse og klageadgang.

§5 Dansk Ungdoms Fællesråd fastsætter regler for fordeling af midlerne, jf. § 4, stk. 1, nr. 7. Reglerne godkendes af Tipsungdomsnævnet, jf. stk. 5.

Stk. 2 Dansk Ungdoms Fællesråd kan anvende en del af midlerne til tilskudsadministration og varetagelse af opgaver af fælles interesse for medlemsorganisationerne.

Stk. 3 Klage over Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling og afgørelser om tildeling af støtte kan indbringes for Tipsungdomsnævnet. Tipsungdomsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4 Forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen gælder for Dansk Ungdoms Fællesråds sager om fordeling af de i § 4, stk. 1, nr. 7, nævnte midler.

Stk. 5 Tipsungdomsnævnet består af 1 juridisk uddannet medlem, 1 medlem, der er godkendt revisor, og 1 ungdomssagkyndigt medlem, som alle udpeges af kulturministeren. Kulturministeren udpeger 1 formand blandt de 3 medlemmer.

Stk. 6 Medlemmerne beskikkes for en 4-årig periode. Genbeskikkelse kan finde sted én gang.

Stk. 7 Kulturministeren afholder af midlerne, jf. § 4, stk. 1, nr. 7, vederlag til Tipsungdomsnævnets medlemmer og udgifter til Tipsungdomsnævnets administration.

Stk. 8 Kulturministeren fastsætter nærmere regler om Tipsungdomsnævnets virke, herunder om Tipsungdomsnævnets tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråds fordeling og anvendelse af midlerne.

§6 Miljø- og Fødevareministeriet modtager 18,6 mio. kr. af udlodningsmidlerne til en pulje, der fordeles som driftsstøtte til natur- og friluftsorganisationer. Midlerne fordeles af Friluftsrådet.

Stk. 2 Friluftsrådet kan efter ansøgning modtage driftsstøtte fra puljen.

Stk. 3 Forvaltningsloven, lov om offentlighed i forvaltningen og de til enhver tid gældende statslige regler og retningslinjer for tilskudsadministration gælder ved administration og fordeling af den pulje, der er nævnt i stk. 1.

§7 Børne- og Socialministeriet fordeler udlodningsmidlerne til modtagere omfattet af gruppe 1 på følgende måde:

 • 1) 87,1 mio. kr. til driftsstøtte til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger.

 • 2) 56,1 mio. kr. til driftsstøtte til landsdækkende frivillige sociale organisationer.

Stk. 2 Børne- og socialministeren kan henlægge administrationen af de ansøgningspuljer, der er nævnt i stk. 1, til Socialstyrelsen, herunder de beføjelser, som er tillagt børne- og socialministeren i medfør af stk. 4, 5, 7 og 8.

Stk. 3 Er administrationen henlagt til Socialstyrelsen, kan afgørelser truffet af Socialstyrelsen om fordeling af midler, jf. stk. 2, ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4 Børne- og socialministeren fastsætter tildelingskriterier, fordelingsnøgler og beregningsmodeller vedrørende driftstilskud til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger. Fastsættelsen efter 1. pkt. sker efter indstilling fra et fordelingsudvalg, jf. stk. 5.

Stk. 5 Børne- og socialministeren opretter et fordelingsudvalg. Fordelingsudvalget består af 1 medlem, der udpeges af Danske Handicaporganisationer, 1 medlem, der udpeges af Sjældne Diagnoser, og 1 medlem, der udpeges af Socialstyrelsen.

Stk. 6 Medlemmerne af fordelingsudvalget udpeges for 4 år ad gangen.

Stk. 7 Børne- og socialministeren fastsætter nærmere regler for fordelingsudvalget, der er nævnt i stk. 5.

Stk. 8 Børne- og socialministeren fastsætter regler for fordeling af de udlodningsmidler, der er nævnt i stk. 1, herunder tildelingskriterier og disses varighed, beregningsmodeller, administration af ansøgningspuljen og regnskabsaflæggelse m.v.

§8 Sundheds- og Ældreministeriet fordeler udlodningsmidlerne til modtagere omfattet af gruppe 1 på følgende måde:

 • 1) 41,3 mio. kr. til driftsstøtte til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer.

 • 2) 2,9 mio. kr. til driftsstøtte til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer.

 • 3) 28,2 mio. kr. til driftsstøtte til ældreorganisationer.

Stk. 2 De puljer, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, fordeles af sundhedsministeren, efter at Folketingets Finansudvalg har godkendt arten og størrelsen af de puljer, som ønskes etableret i det pågældende finansår, og regler for puljernes anvendelse.

Stk. 3 Den pulje, der er nævnt i stk. 1, nr. 3, fordeles af ældreministeren efter fordelingsaftaler og beregningsmodeller med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Modtagere i gruppe 2

§9 Kulturministeriet fordeler 91,2 mio. kr. til Team Danmark, der fordeler midlerne i henhold til lov om eliteidræt.

§10 Kulturministeriet fordeler 24,7 mio. kr. til Anti Doping Danmark, der anvender midlerne i henhold til lov om fremme af integritet i idrætten.

§11 Kulturministeriet fordeler 83,8 mio. kr. til Lokale- og Anlægsfonden, der fordeler midlerne.

Stk. 2 Lokale- og Anlægsfondens bestyrelse består af 7 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen repræsentere kompetencer inden for ledelse, eliteidræt, breddeidræt, byggeri eller arkitektur, ungdomsliv, friluftsliv, politik, jura, økonomi og tilgængelighed for personer med handicap. Medlemmer til bestyrelsen udpeges på følgende måde: 4 medlemmer, herunder formanden, udpeges af kulturministeren, 1 medlem med viden om idræt udpeges af Danmarks Idrætsforbund, 1 medlem med viden om idræt udpeges af DGI, og 1 medlem med viden om idræt udpeges af Dansk Firmaidrætsforbund.

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne beskikkes for en 4-årig periode. Genbeskikkelse kan finde sted for én periode. Udtræder et medlem af bestyrelsen inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages en beskikkelse af et nyt medlem for den resterende del af perioden.

§12 Kulturministeriet fordeler 24,2 mio. kr. til Sport Event Denmark, der fordeler midlerne.

Stk. 2 Sport Event Denmarks bestyrelse består af 6 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen repræsentere kompetencer inden for ledelse, afholdelse af internationale begivenheder, økonomi, turisme, eliteidræt, breddeidræt, jura og markedsføring. Medlemmer til bestyrelsen udpeges på følgende måde: 4 medlemmer, herunder formanden, udpeges af kulturministeren, 1 medlem med viden om eliteidræt udpeges af Danmarks Idrætsforbund, og 1 medlem med viden om breddeidræt udpeges af Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund i fællesskab.

Stk. 3 Kan organisationerne ikke opnå enighed om at indstille et fælles medlem, indstiller hver organisation en kandidat til bestyrelsesposten. Kulturministeren afgør på baggrund af indstillingerne, hvilken kandidat der udpeges til bestyrelsen.

Stk. 4 Medlemmer af Sport Event Denmarks bestyrelse må ikke samtidig være medlem af bestyrelserne eller ansat i Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund, Team Danmark eller specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.

Stk. 5 Bestyrelsesmedlemmerne beskikkes for en 4-årig periode. Genbeskikkelse kan finde sted for én periode. Udtræder et medlem af bestyrelsen inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages en beskikkelse af et nyt medlem for den resterende del af perioden.

§13 Kulturministeriet fordeler kr. 9,8 mio. kr. til Idrættens Analyseinstitut som driftstilskud.

Stk. 2 Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Kulturministeren udpeger bestyrelsen, der tilsammen skal repræsentere kompetencer inden for ledelse, dansk og international idrætspolitik, medievirksomhed, idrætsforskning, folkeoplysningsområdet og økonomi.

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne beskikkes for en 4-årig periode. Genbeskikkelse kan finde sted for én periode. Udtræder et medlem af bestyrelsen inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages en beskikkelse af et nyt medlem for den resterende del af perioden.

§14 Kulturministeriet fordeler 1,6 mio. kr. til Handicapidrættens Videnscenter som driftstilskud.

§15 Kulturministeriet fordeler 2,5 mio. kr. til visse idrætsformål. Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

§16 Kulturministeriet fordeler 263,9 mio. kr. til kulturelle formål. Midlerne fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

§17 Kulturministeriet fordeler 75,3 mio. kr. til hestevæddeløbssporten.

Stk. 2 Midlerne til hestevæddeløbssporten påvirkes ikke af størrelsen på udlodningsbeløbet.

Stk. 3 Kulturministeren fordeler beløbet, jf. stk. 1, i 5 år efter lovens ikrafttræden. Herefter reduceres beløbet med 20 pct. årligt begyndende fra det sjette år efter lovens ikrafttræden.

Stk. 4 Senest 5 år efter lovens ikrafttræden fastsætter kulturministeren den fremtidige støtte til breddeidrætten inden for dansk hestevæddeløbssport.

Stk. 5 Kulturministeren kan fastsætte regler om støtten til hestevæddeløbssporten, herunder bestemmelser om, hvortil udlodningsmidlerne fordeles og udlodningsmidlernes anvendelse, og regnskabs- og tilsynsbestemmelser.

Kapitel 5
1
Forarbejder

Modtagere i gruppe 3

§18 Midler til modtagere omfattet af gruppe 3 fordeles årligt således:

 • 1) 12,10 pct. til Kulturministeriet.

 • 2) 45,00 pct. til Miljø- og Fødevareministeriet.

 • 3) 20,07 pct. til Undervisningsministeriet.

 • 4) 11,19 pct. til Børne- og Socialministeriet.

 • 5) 6,78 pct. til Sundheds- og Ældreministeriet.

 • 6) 4,86 pct. til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

§19 Kulturministeriets midler, jf. § 18, nr. 1, fordeles således:

 • 1) 54 pct. til øvrige idrætsformål.

 • 2) 46 pct. til almennyttige formål.

Stk. 2 Midlerne i stk. 1 fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

Stk. 3 Kulturministeren kan fastsætte nærmere retningslinjer for fordelingen af midlerne til almennyttige formål, jf. stk. 1, nr. 2.

§20 Miljø- og Fødevareministeriets midler, jf. § 18, nr. 2, anvendes til projekttilskud til friluftsinitiativer. Midlerne fordeles af Friluftsrådet.

Stk. 2 Friluftsrådet kan efter ansøgning modtage tilskud, jf. stk. 1.

Stk. 3 Forvaltningsloven, lov om offentlighed i forvaltningen og de til enhver tid gældende statslige regler og retningslinjer for tilskudsadministration gælder ved administration og fordeling af puljen, der er nævnt i stk. 1.

§21 Undervisningsministeriets midler, jf. § 18, nr. 3, anvendes til undervisningsformål.

Stk. 2 Midlerne fordeles af undervisningsministeren med godkendelse fra Folketingets Finansudvalg. Undervisningsministeren kan med Folketingets Finansudvalgs godkendelse henlægge beføjelsen til fordeling af Undervisningsministeriets midler, jf. § 18, nr. 3, helt eller delvis til en anden offentlig myndighed eller institution inden for undervisningsområdet.

Stk. 3 Henlægges beføjelsen til fordeling af Undervisningsministeriets midler, jf. stk. 2, kan undervisningsministeren fastsætte regler for fordelingen af midlerne.

Stk. 4 Afgørelser truffet af en anden offentlig myndighed eller institution, hvortil beføjelsen til fordeling af Undervisningsministeriets midler er henlagt, jf. stk. 2, eller efter bemyndigelse fra ministeren af en styrelse under Undervisningsministeriet kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§22 Børne- og Socialministeriets midler, jf. § 18, nr. 4, anvendes til en ansøgningspulje til særlige sociale formål.

Stk. 2 Børne- og socialministeren kan henlægge administrationen af de midler, der er nævnt i stk. 1, til Socialstyrelsen, herunder beføjelserne, som er tillagt børne- og socialministeren i medfør af stk. 3. Er administrationen henlagt til Socialstyrelsen, kan afgørelser truffet af Socialstyrelsen om fordeling af midler, jf. 1. pkt., ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3 Børne- og socialministeren fastsætter regler for fordelingen af midlerne, jf. stk. 1, herunder tildelingskriterier, administration af ansøgningspuljen og regnskabsaflæggelse m.v.

§23 Sundheds- og Ældreministeriets midler, jf. § 18, nr. 5, fordeles til sygdomsbekæmpende organisationer til konkrete formål.

Stk. 2 Midlerne fordeles af sundhedsministeren, efter at Folketingets Finansudvalg har godkendt arten og størrelsen af de puljer, som ønskes etableret i det pågældende finansår, og regler for puljernes anvendelse.

§24 Uddannelses- og Forskningsministeriets midler, jf. § 18, nr. 6, anvendes til forskningsformidlende formål i regi af videnskabsfestivalen forskningens døgn. Midlerne fordeles af uddannelses- og forskningsministeren.

Kapitel 6
1
Forarbejder

Regulering, indbetaling, viderebetaling m.v.

§25 Beløbene i §§ 4-17 reguleres årligt med forbrugerprisindekset fra 2017.

§26 Det enkelte ressortministerium fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse, revision og tilsyn med hensyn til midler, som fordeles efter §§ 4-24.

Stk. 2 Det enkelte ressortministerium kan fastsætte nærmere regler om tilsyn med midler, der fordeles af organisationer m.v. efter denne lov.

§27 Af de beløb, der afsættes til fordeling efter § 4, stk. 1, nr. 9, og §§ 7, 8, 15, 16, 19 og 21-24, kan en del anvendes til ministeriernes administration af midlerne.

Stk. 2 Af de beløb, der afsættes til fordeling efter §§ 6 og 20, kan en del anvendes til Friluftsrådets administration af midlerne.

§28 Danske Spil A/S indbetaler til Økonomistyrelsen hver den 30. juni og 31. december a conto halvdelen af de overskud, jf. § 2, stk. 1, der forventes at fremkomme for det pågældende regnskabsår. Danske Spil A/S indbetaler det endelige overskud med fradrag af et beløb svarende til acontoindbetalingerne til Økonomistyrelsen i april måned efter regnskabsårets afslutning. Udgør acontoindbetalingerne for et regnskabsår et større beløb end det endeligt opgjorte overskud, tilbagebetaler Økonomistyrelsen differencebeløbet til Danske Spil A/S.

§29 Økonomistyrelsen forestår viderebetalingen af de beløb, der efter § 2 skal udloddes til udlodningsmodtagere, jf. §§ 4-24, og regulerer eventuelt efter regnskabsårets afslutning beløbene til modtagerne.

§30 Ressortministerierne kan henlægge midler, jf. §§ 4-24, der ikke anvendes i de enkelte år, til senere fordeling efter ministeriernes bestemmelse.

Kapitel 7
1
Forarbejder

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§31 Loven træder i kraft den 1. januar 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Kulturministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 17.

Stk. 3 Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2015, ophæves ved lovens ikrafttræden.

Stk. 4 Udlodningen det første udlodningsår fastsættes på baggrund af regnskabsperioden for Danske Spil A/S og fra Det Danske Klasselotteri A/S, der afsluttes i det forudgående kalenderår.

Kapitel 8
1
Forarbejder

Ændringer i anden lovgivning

§32 (Udeladt af redaktionen)

§33 (Udeladt af redaktionen)

§34 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside