14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om udendørs hold af svin_invalid

Lov om udendørs hold af svin

Denne konsoliderede version af lov om udendørs hold af svin_invalid bygger på lovbekendtgørelse nr. 51 af 11. januar 2017, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om udendørs hold af svin_invalid

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 07. januar 2021

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
1 Kommentar

Anvendelsesområde

§1 Reglerne i denne lov finder anvendelse på bedrifter med svin, der holdes udendørs til landbrugsmæssigt formål.

Stk. 2 Ved udendørs hold af svin forstås, at svinene holdes i hytter, hvorfra de har adgang til udearealer i form af marker, folde eller arealer med miljøgodkendt bund.

Stk. 3 Ved hytter forstås enkeltstående konstruktioner som blikhytter, halmhytter, telte og lignende, som svinene kan gå ind i, og som beskytter svinene mod vejrliget.

§2 Ved so forstås et hundyr efter første faring.

Stk. 2 Ved gylt forstås et hundyr efter kønsmodning og inden faring.

Stk. 3 Ved orne forstås et handyr efter kønsmodning, som indgår i avl.

Stk. 4 Ved diegivende so forstås et hundyr fra tidspunktet for faring til fravænning af pattegrisene.

Stk. 5 Ved pattegrise forstås grise fra fødsel til fravænning.

Stk. 6 Ved smågrise forstås grise fra fravænning, og indtil de er 10 uger gamle.

Stk. 7 Ved avls- og slagtesvin forstås svin, fra de er 10 uger gamle og indtil avlsbrug eller slagtning.

Kapitel 2
1
1 Kommentar

Krav til hytterne m.v.

§3 Hytter til drægtige søer og gylte skal have et sammenhængende lejeareal på minimum 1,3 m² pr. so og 0,95 m² pr. gylt. Såfremt orner også har adgang til drægtighedshytterne, skal hytterne herudover have mindst 2 m² sammenhængende lejeareal pr. orne.

Stk. 2 Hytter til farende og diegivende søer og gylte skal have et sammenhængende lejeareal på minimum 3,8 m² pr. so eller gylt.

Stk. 3 Separate hytter til orner skal have et sammenhængende lejeareal på minimum 3 m² pr. orne.

Stk. 4 Hytter til smågrise, avls- og slagtesvin skal have et sammenhængende lejeareal, der opfylder følgende minimumsarealkrav:

 • 1) 0,13 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på indtil 10 kg.

 • 2) 0,17 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 10 og 20 kg.

 • 3) 0,25 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 20 og 30 kg.

 • 4) 0,34 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 30 og 50 kg.

 • 5) 0,47 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 50 og 85 kg.

 • 6) 0,55 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 85 og 110 kg.

 • 7) 0,85 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på over 110 kg.

§4 Alle hytter skal have en indvendig højde, der er tilstrækkelig til, at svinene kan stå oprejst og bevæge hovedet uhindret, og til, at det er muligt at føre tilsyn med svinene.

Stk. 2 Hytterne skal være indrettet således, at det er muligt gennem åbninger, vinduer eller lignende at se alle de svin, der opholder sig i en hytte.

§5 Hvis flere søer og gylte går i samme fold, skal det sikres, at ingen af svinene forhindres i at komme ind i en hytte og få adgang til et lejeareal.

§6 Hytterne skal være isolerede eller på anden måde indrettet således, at svinenes temperaturkrav kan tilgodeses under alle vejrforhold. Ved indretning af farehytter skal der både tages hensyn til soens, gyltens og pattegrisenes temperaturkrav.

§7 Hytterne skal være indrettet således, at der er mulighed for yderligere ventilation ud over en enkelt døråbning, så luftcirkulationen i hytterne kan reguleres både i kolde og varme perioder. Antallet, dimensioneringen og indretningen af døråbningerne og eventuelle andre åbninger skal være afpasset efter, at svinene skal sikres bedst muligt mod vejrliget.

§8 Lejearealet i hytterne skal være dækket af halm eller andet materiale, således at svinene kan ligge tørt og lunt under alle vejrforhold. I farehytter skal drægtige søer og gylte have tildelt større mængder halm eller andre materialer, der virker isolerende og kan bruges til redebygning.

Kapitel 3
1
1 Kommentar

Krav til aktivitetsareal, udeareal m.v.

§9 Ved udendørs hold af gylte, søer og orner i systemer med miljøgodkendt bund under det areal, svinene har adgang til, skal følgende minimumsarealkrav være opfyldt:

 • 1) Drægtige søer og gylte skal have adgang til et udeareal på minimum 1,1 m². pr. dyr, dog mindst 20 m².

 • 2) Farende og diegivende søer og gylte skal have adgang til et aktivitetsareal på minimum 6,2 m² pr. dyr, heraf mindst 2,5 m² udeareal.

 • 3) Orner skal have adgang til et udeareal på minimum 3 m² pr. orne, uanset om den holdes alene eller sammen med andre svin.

Stk. 2 Ved udendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin i systemer med miljøgodkendt bund under det areal, svinene har adgang til, skal udearealet opfylde følgende minimumsarealkrav:

 • 1) 0,20 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på indtil 10 kg, dog mindst 10 m².

 • 2) 0,20 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 10 og 20 kg, dog mindst 10 m².

 • 3) 0,24 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 20 og 30 kg, dog mindst 10 m².

 • 4) 0,32 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 30 og 50 kg, dog mindst 10 m².

 • 5) 0,40 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 50 og 85 kg, dog mindst 20 m².

 • 6) 0,50 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på mellem 85 og 110 kg, dog mindst 20 m².

 • 7) 0,50 m² pr. svin med en gennemsnitsvægt på over 110 kg, dog mindst 20 m².

Stk. 3 Hvis det er veterinært begrundet, kan et dyr undtagelsesvis anbringes i en enkeltdyrsfold, der ikke opfylder arealkravene i stk. 1, nr. 1, og stk. 2. Foldens udeareal skal mindst være så stort, at dyret kan ligge ned i udstrakt sideleje og rejse og vende sig uden besvær.

§10 Alle svin over 20 kg skal have adgang til et sølehul, hvori de kan regulere deres kropstemperatur og beskytte sig mod solskoldning, når den gennemsnitlige dagtemperatur overstiger 15ºC i skyggen.

Stk. 2 Hvis svinene har adgang til et eller flere arealer med både skygge og effektiv luftudskiftning, hvor der er plads til, at alle svin i samme fold kan ligge ned i udstrakt sideleje på samme tid i døgnets varmeste timer, kan sølehullet erstattes med et overbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning, hvorved dyrenes kropstemperatur kan reguleres.

Stk. 3 Adgangen til et sølehul skal kunne lukkes for diegivende søer i op til 14 dage efter faring, hvis det er veterinært begrundet.

Kapitel 4
1
1 Kommentar

Indsættelse i farehytter

§11 Drægtige søer og gylte skal indsættes i farehytter senest 7 dage før forventet faring.

Kapitel 5
1
1 Kommentar

Vand, foder m.v.

§12 Alle svin på over 2 uger skal have permanent adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde.

§13 Alle svin skal have adgang til halm eller andet, der kan give mæthedsfølelse og tilgodese deres behov for rodemateriale.

Kapitel 5 a

Obligatorisk digital kommunikation

§13a Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Miljø- og Fødevareministeriet om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§13b Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af ministeriet som afsender.

§13c Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end miljø- og fødevareministeren, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

Kapitel 6
1
1 Kommentar

Almindelige bestemmelser

§14 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse og anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs direktiver og forordninger om forsvarlig behandling af svin, der holdes udendørs, og om beskyttelse af disse dyrs velfærd.

§15 Reglerne i dyreværnsloven og i forskrifter, der udfærdiges i medfør af dyreværnsloven, finder desuden anvendelse på svin, der holdes udendørs.

Kapitel 6 a

Påbud

§15a Konstaterer en person nævnt i dyreværnslovens § 24 a, stk. 1, at regler i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf er overtrådt, kan en myndighed under Miljø- og Fødevareministeriet meddele den ansvarlige for et dyrehold påbud om inden for en fastsat frist at træffe de foranstaltninger, som findes nødvendige for at overholde disse regler. Påbud skal meddeles skriftligt. Endvidere skal den, der har ansvaret for dyret, have lejlighed til at udtale sig, før påbuddet meddeles.

Stk. 2 Stk. 1, 2. og 3. pkt., kan fraviges, i det omfang det er nødvendigt for at afværge en væsentlig lidelse for dyret.

Stk. 3 Der kan ikke meddeles påbud efter stk. 1, hvis den ansvarlige for dyreholdet i forvejen er meddelt pålæg efter dyreværnslovens § 21 vedrørende samme forhold. Et påbud meddelt i medfør af stk. 1 bortfalder, hvis der efterfølgende udstedes pålæg efter dyreværnslovens § 21 vedrørende samme forhold.

Kapitel 6 b

Klageadgang

§15b Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet i henhold til loven eller de i medfør heraf udstedte regler, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav til klagen.

§15c Afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør heraf kan, hvis ikke andet er fastsat i loven eller i henhold til regler udstedt i medfør heraf, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i afdelingen omhandlet i § 3, stk. 1, nr. 8, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, og kan dermed ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening, jf. dog § 21, stk. 2-4, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med dennes bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter.

Kapitel 7
1
1 Kommentar

Straf

§16 Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der overtræder §§ 3-13 eller undlader at efterkomme et påbud efter § 15 a, stk. 1.

Stk. 2 I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde eller fængsel indtil 4 måneder for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8
1
1 Kommentar

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.

§17 Loven træder i kraft den 1. marts 2001, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 For bedrifter, der holder svin udendørs inden den 1. marts 2001, finder §§ 3, 4, 6, 7, 9 og 10 dog først anvendelse fra den 1. marts 2006.

§18 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§18a (Ophævet)

profile photo
Profilside