14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1375 af 23. December 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §§ 3 og 4.

•••

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

•••

Stk. 3 I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

•••

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••

Stk. 5 Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2.

•••

Stk. 6 Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år.

•••
profile photo
Profilside