Lov om Udbetaling af Hædersgaver til efterladte efter faldne og til saarede den 9. April 1940. § 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 378 af 10. juli 1940

§ 3

Dersom nogen, der oppebærer en Hædersgave efter denne Lov, foretager handlinger, som efter Folkeforsikringslovens § 38, 2det Stk., Nr. 2 og 3, jfr. samme Lovs § 55, vilde udelukke den paagældende fra at oppebære Invalide- eller Aldersrente, bortfalder Hædersgaven for stedse.