Lov om trossamfund uden for folkekirken § 7

Denne konsoliderede version af lov om trossamfund uden for folkekirken er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1533 af 19. december 2017,
som ændret ved lov nr. 2390 af 14. december 2021 og lov nr. 747 af 13. juni 2023

§ 7

Et trossamfund kan registreres som anerkendt trossamfund, såfremt det

  • 1) har mindst 50 myndige medlemmer, der enten har fast bopæl i Danmark eller dansk indfødsret, og

  • 2) ikke opfordrer til eller foretager noget, der strider mod bestemmelser i lov eller bestemmelser fastsat i medfør af lov.

Stk. 2 Anmodning om anerkendelse skal indeholde følgende oplysninger:

  • 1) Navn og hjemsted for trossamfundet.

  • 2) Antal myndige medlemmer af trossamfundet.

  • 3) Trossamfundets vedtægter.

  • 4) Navn og adresse på den kontaktperson, der er ansvarlig i forhold til Trossamfundsregistret.

  • 5) En tekst, som udtrykker, beskriver eller henviser til trosgrundlaget eller læretraditionen i trossamfundets religion.

  • 6) Dokumentation for eller beskrivelse af trossamfundets centrale ritualer.

  • 7) Det seneste årsregnskab, som skal være revideret og give et retvisende billede af trossamfundets økonomiske forhold.

Stk. 3 Kirkeministeriet kan ved besøg hos trossamfundet anmode om at få forelagt en fortegnelse over trossamfundets myndige medlemmer, såfremt der skønnes at være et behov herfor.

Stk. 4 Anerkendelsen indføres i Trossamfundsregistret, der henhører under Kirkeministeriet.