Lov om tobaksvarer m.v. § 22a

Denne konsoliderede version af lov om tobaksvarer m.v. er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 608 af 07. juni 2016,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1489 af 18. juni 2021,
som ændret ved lov nr. 2071 af 21. december 2020, lov nr. 1185 af 08. juni 2021 og lov nr. 99 af 25. januar 2022

§ 22a

Den, der markedsfører tobaksvarer her i landet, skal sikre, at hver enkeltpakning med tobaksvarer er påført et entydigt identitetsmærke udstedt af den danske id-udsteder, jf. § 31 a.

Stk. 2 For tobaksvarer fremstillet uden for EU gælder kravene for entydige identitetsmærker kun for produkter, der er bestemt for eller markedsføres i Danmark.

Stk. 3 Entydige identitetsmærker skal være påtrykt eller anbragt på en sådan måde, at de ikke kan fjernes eller slettes, og de må ikke være skjult eller brudt.

Stk. 4 Via en forbindelse til det entydige identitetsmærke skal følgende oplysninger være elektronisk tilgængelige:

  • 1) Den faktiske forsendelsesrute fra fremstillingsstedet til det første detailsalgssted, herunder alle lagerfaciliteter, der er benyttet, forsendelsesdatoen, bestemmelsesstedet, afsendelsesstedet og modtageren,

  • 2) identiteten af alle købere fra fremstillingen til det første detailsalgssted og

  • 3) faktura, ordrenummer og betalingsoplysninger vedrørende alle købere fra fremstillingen til det første detailsalgssted.

Stk. 5 Tobaksvarefabrikanter skal stille udstyr, der er nødvendigt til registrering af tobaksvarer, der købes, sælges, oplagres, transporteres eller på anden måde håndteres, til rådighed for alle økonomiske aktører, der er involveret i handel med tobaksvarer. Udstyret skal kunne læse og overføre de registrerede data elektronisk til en datalagringsfacilitet, der skal være fysisk placeret inden for Den Europæiske Unions område.

Stk. 6 En økonomisk aktør, der er involveret i handel med tobaksvarer, må ikke ændre eller slette data, der er registreret i datalagringsfaciliteterne.

Stk. 7 En ekstern revisor fører kontrol med leverandører af datalagringsfaciliteter. Den eksterne revisor betales af tobaksvarefabrikanten og skal efter forslag fra tobaksvarefabrikanten godkendes af Europa-Kommissionen.

Stk. 8 Europa-Kommissionen, Sikkerhedsstyrelsen og den eksterne revisor skal have fuld adgang til datalagringsfaciliteterne. I behørigt begrundede tilfælde kan Europa-Kommissionen eller Sikkerhedsstyrelsen give fabrikanter eller importører adgang til de lagrede data.

Stk. 9 Den eksterne revisor skal aflægge en årsrapport til Sikkerhedsstyrelsen og Europa-Kommissionen.