14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. og bygger på lovbekendtgørelse nr. 522 af 18. May 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Staten afholder udgiften til pension til fratrådte tjenestemænd, der har været ansat i stillinger svarende til de i § 1 nævnte, og deres efterladte. Det samme gælder udgiften til pension til de i § 1 nævnte tjenestemænd og deres efterladte, hvis tjenestemandsansættelsen inden for de i § 1 nævnte områder er sket før 1. april 1992.

•••

Stk. 2 Af statens udgift til de i stk. 1 nævnte pensioner, der nyanlægges fra 1. april 1993, betaler kommunerne 2 pct., der modregnes i statstilskuddet til kommunerne i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner. For hvert af årene fra 1994 til 2001 forhøjes denne modregningsprocent med 2 procentpoint om året. Fra 2002 og fremefter gælder modregningsbeløbet i 2001 opgjort i faste priser.

•••

Stk. 3 Den enkelte kommune henholdsvis region afholder udgiften til pension til de i § 1 nævnte tjenestemænd, hvis ansættelsen er sket 1. april 1992 og senere, og deres efterladte.

•••

Stk. 4 Til de i stk. 1, 2. pkt., nævnte tjenestemænd, der afskediges på grund af arbejdsmangel, sygdom eller uegnethed, afholder den enkelte kommune henholdsvis region pensionsudgiften, indtil den pensionerede bliver 63 1/2 år. Det samme gælder udgiften til førtidspension til de i stk. 1, 2. pkt., nævnte tjenestemænd, indtil de bliver 63 1/2 år, hvis de fratræder den 1. april 1993 eller senere som led i en frivillig fratrædelsesordning.

•••

Stk. 5 Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder tilsvarende for tjenestemænd i Københavns Kommune inden for de i § 1 nævnte undervisningsområder og deres efterladte. Statens udgifter til pension fastsættes på grundlag af det pensionsniveau, der lægges til grund vedrørende de tjenestemænd, der er nævnt i § 1.

•••

Stk. 6 Ministeren for offentlig innovation fastlægger efter drøftelse med kommuner og regioner regler om administrationen af tjenestemandspensioner inden for de i stk. 1 nævnte områder.

•••
profile photo
Profilside