Lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område § 4

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

loven trådte i kraft den 1. januar 2021, jf. § 13, med undtagelse af § 4, stk. 1, nr. 4, og stk. 4, som træder i kraft den 1. maj 2021, jf. bekendtgørelse nr. 685 af 17/4 2021

Lov nr. 2187 af 29. december 2020

§ 4

Tilsynet arbejder for opfyldelsen af sit formål på følgende måde:

  • 1) Ved at følge driften og udviklingen af told- og skatteforvaltningens it-område og rådgive told- og skatteforvaltningen om almene og principielle spørgsmål med tilknytning hertil.

  • 2) Ved at bistå ved behandlingen af told- og skatteforvaltningens it-projekter og it-systemstyring i Statens It-råd.

  • 3) Ved at afgive udtalelser om forenkling af eksisterende og kommende regulering på skatteområdet med henblik på at reducere kompleksitet og nedbringe risici for told- og skatteforvaltningens it-område.

  • 4) Ved at behandle indberetninger om alvorlige fejl i og alvorlige uregelmæssigheder forbundet med it-driften og it-udviklingen af told- og skatteforvaltningens it-område, som tilsynet modtager fra whistleblowerordninger.

Stk. 2 Skatteministeren kan anmode tilsynet om at udtale sig om spørgsmål med relation til forvaltningen af told- og skatteforvaltningens it-område.

Stk. 3 Skatteministeren kan fastsætte regler om opgaverne nævnt i stk. 1, nr. 1-3.

Stk. 4 Skatteministeren fastsætter regler om tilsynets opgaver efter de i stk. 1, nr. 4, nævnte indberetninger. Bekendtgørelse om behandlingen af indberetninger fra whistleblowerordninger ved Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område