Lov om supplerende bestemmelser til forordningen om ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed), om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi og om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 (forordningen om cybersikkerhed) (lov om cybersikkerhedscertificering) § 7

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 780 af 04. maj 2021

§ 7

Sikkerhedsstyrelsen kan delegere sin kompetence til at udstede europæiske cybersikkerhedsattester efter artikel 56, stk. 6, litra b, i forordningen om cybersikkerhed til et overensstemmelsesvurderingsorgan.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om udførelsen af de opgaver, som er delegeret efter stk. 1.