Lov om supplerende bestemmelser til forordningen om ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed), om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi og om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 (forordningen om cybersikkerhed) (lov om cybersikkerhedscertificering) § 5

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 780 af 04. maj 2021

§ 5

Sikkerhedsstyrelsen kan bemyndige overensstemmelsesvurderingsorganer efter artikel 60, stk. 3, i forordningen om cybersikkerhed til at udføre opgaver i henhold til en europæisk cybersikkerhedscertificeringsordning, jf. artikel 49 i forordningen om cybersikkerhed, hvis der i den pågældende ordning er fastsat specifikke krav eller yderligere krav end dem, der følger af artikel 54, stk. 1, litra f, i forordningen om cybersikkerhed.

Stk. 2 Konstaterer Sikkerhedsstyrelsen, at et overensstemmelsesvurderingsorgan overtræder de specifikke eller yderligere krav, som er nævnt i stk. 1, kan Sikkerhedsstyrelsen begrænse eller suspendere bemyndigelsen og fastsætte en rimelig tidsfrist for afhjælpning af de konstaterede overtrædelser.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen kan tilbagekalde bemyndigelsen efter stk. 1, hvis

  • 1) forudsætningerne for bemyndigelsen efter stk. 1 ikke længere er opfyldt,

  • 2) overensstemmelsesvurderingsorganet ikke afhjælper de konstaterede overtrædelser inden for den fastsatte frist i stk. 2 eller

  • 3) overensstemmelsesvurderingsorganet gentagne gange eller ved grov forsømmelse overtræder de specifikke eller yderligere krav, som er nævnt i stk. 1.