14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked

Lov nr. 617 af 08. juni 2016

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Anvendelsesområde
Denne lov finder anvendelse på tillidstjenesteudbydere, som udbyder tillidstjenester og er etableret på det danske marked, og som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (eIDAS-forordningen).

§2 Kontrol og straf m.v.
Digitaliseringsstyrelsen påser overholdelsen af eIDAS-forordningen og regler fastsat i medfør af eIDAS-forordningen. Digitaliseringsstyrelsen påser endvidere overholdelsen af denne lov og regler fastsat i medfør af loven.

§3 Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om sikkerhedskrav til tillidstjenesteudbydere.

§4 Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for tilsynsopgaver i Danmark i medfør af eIDAS-forordningens artikel 17.

Stk. 2 Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om Digitaliseringsstyrelsens tilsyn efter stk. 1, herunder bestemmelser om indholdet af overensstemmelsesvurderingsrapporter udstedt i henhold til eIDAS-forordningens artikel 21, stk. 1.

§5 Myndigheder og personer, der udøver opgaver efter eIDAS-forordningens artikel 17 og 20, og enhver, der i øvrigt yder bistand hertil, er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 f forpligtet til at iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende med hensyn til oplysninger om tillidstjenesteudbydernes systemers tekniske og sikkerhedsmæssige indretning samt processer for opretholdelse, vedligeholdelse og drift af sikkerheden omkring systemerne.

§6 Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

  • 1) ikke overholder sikkerhedskrav til tillidstjenesteudbydere, jf. eIDAS-forordningens artikel 19, stk. 1,

  • 2) ikke overholder underretningspligt for tillidstjenesteudbydere, jf. eIDAS-forordningens artikel 19, stk. 2, eller

  • 3) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til Digitaliseringsstyrelsen om forhold inden for eIDAS-forordningens eller denne lovs anvendelsesområde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§7 Ændringer i anden lovgivning
(Udeladt af redaktionen).

§8 Ikrafttræden m.v.
Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2 Samtidig ophæves lov nr. 417 af 31. maj 2000 om elektroniske signaturer.

profile photo
Profilside