Lov om supplerende bestemmelser til forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 617 af 08. juni 2016

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Anvendelsesområde
§ 1

Denne lov finder anvendelse på tillidstjenesteudbydere, som udbyder tillidstjenester og er etableret på det danske marked, og som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (eIDAS-forordningen).

Kontrol og straf m.v.
§ 2

Digitaliseringsstyrelsen påser overholdelsen af eIDAS-forordningen og regler fastsat i medfør af eIDAS-forordningen. Digitaliseringsstyrelsen påser endvidere overholdelsen af denne lov og regler fastsat i medfør af loven.

§ 3

Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om sikkerhedskrav til tillidstjenesteudbydere.

§ 4

Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for tilsynsopgaver i Danmark i medfør af eIDAS-forordningens artikel 17.

Stk. 2 Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om Digitaliseringsstyrelsens tilsyn efter stk. 1, herunder bestemmelser om indholdet af overensstemmelsesvurderingsrapporter udstedt i henhold til eIDAS-forordningens artikel 21, stk. 1.

§ 5

Myndigheder og personer, der udøver opgaver efter eIDAS-forordningens artikel 17 og 20, og enhver, der i øvrigt yder bistand hertil, er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 f forpligtet til at iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende med hensyn til oplysninger om tillidstjenesteudbydernes systemers tekniske og sikkerhedsmæssige indretning samt processer for opretholdelse, vedligeholdelse og drift af sikkerheden omkring systemerne.

§ 6

Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

  • 1) ikke overholder sikkerhedskrav til tillidstjenesteudbydere, jf. eIDAS-forordningens artikel 19, stk. 1,

  • 2) ikke overholder underretningspligt for tillidstjenesteudbydere, jf. eIDAS-forordningens artikel 19, stk. 2, eller

  • 3) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til Digitaliseringsstyrelsen om forhold inden for eIDAS-forordningens eller denne lovs anvendelsesområde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ændringer i anden lovgivning
§ 7

(Udeladt af redaktionen).

Ikrafttræden m.v.
§ 8

Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2 Samtidig ophæves lov nr. 417 af 31. maj 2000 om elektroniske signaturer.