14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Databeskyttelsesloven § 10

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af databeskyttelsesloven og bygger på lov nr. 502 af 23. May 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Oplysninger som nævnt i databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, og artikel 10 må behandles, hvis dette alene sker med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af undersøgelserne.

•••

Stk. 2 De oplysninger, der er omfattet af stk. 1, må ikke senere behandles i andet end videnskabeligt eller statistisk øjemed. Det samme gælder behandling af andre oplysninger, som alene foretages i statistisk eller videnskabeligt øjemed efter databeskyttelsesforordningens artikel 6.

•••

Stk. 3 Videregivelse af oplysninger omfattet af stk. 1 og 2 til tredjemand kræver forudgående tilladelse fra tilsynsmyndigheden, når videregivelsen

  • 1) sker til behandling uden for databeskyttelsesforordningens territoriale anvendelsesområde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 3,

  • 2) vedrører biologisk materiale eller

  • 3) sker med henblik på offentliggørelse i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift el.lign.

•••

Stk. 4 Tilsynsmyndigheden kan fastsætte generelle vilkår for videregivelse af oplysninger omfattet af stk. 1 og 2, herunder for videregivelse, der ikke kræver tilladelse efter stk. 3. Tilsynsmyndigheden kan endvidere fastsætte nærmere vilkår for videregivelse af oplysninger efter stk. 3.

•••

Stk. 5 Sundhedsministeren kan efter forhandling med justitsministeren uanset stk. 2 fastsætte regler om, at oplysninger omfattet af stk. 1 og 2, som er behandlet med henblik på at udføre sundhedsfaglige statistiske og videnskabelige undersøgelser, senere kan behandles i andet end statistisk eller videnskabeligt øjemed, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til varetagelse af den registreredes vitale interesser. Bekendtgørelse om videregivelse af personoplysninger fra Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS) til Statens Serum Institut med henblik på instituttets varetagelse af sine myndighedsopgaver i forbindelse med information til den registrerede om tilbud og påmindelse om vaccination mod Coronavirussygdom (COVID-19)

•••
profile photo
Profilside