14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Sund og Bælt Holding A/S § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om sund og bælt holding a/s og bygger på lov nr. 588 af 24. June 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 A/S Storebæltsforbindelsen forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse over Storebælt og afholder udgifterne hertil. Transportministeren fastsætter regler om hel eller delvis overdragelse af ansvaret for vedligeholdelse og reinvesteringer i forhold til de danske jernbanetilslutningsanlæg til den faste forbindelse over Øresund (Kastrupbanen og Vigerslevbanen) til A/S Øresundsforbindelsen, herunder at selskabet afholder udgifterne hertil. Banedanmark forestår vedligeholdelse af og reinvesteringer i den del af de danske jernbanelandanlæg til den faste forbindelse over Femern Bælt, der ejes af Banedanmark, og afholder udgifterne hertil. A/S Femern Landanlæg forestår vedligeholdelse af og reinvesteringer i den del af de danske jernbanelandanlæg til den faste forbindelse over Femern Bælt, der ejes af A/S Femern Landanlæg, jf. dog stk. 4, og afholder udgifterne hertil.

•••

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte anlæg forvaltes og drives således, at de indgår som integrerede dele af det danske jernbanenet.

•••

Stk. 3 Der indgås en aftale mellem Banedanmark og A/S Storebæltsforbindelsen, der regulerer samarbejdet mellem Banedanmark og A/S Storebæltsforbindelsen, herunder specificerer de trafikale, tekniske og sikkerhedsmæssige minimumskrav, som den jernbaneinfrastruktur, der vedligeholdes og reinvesteres af A/S Storebæltsforbindelsen, skal opfylde. Der indgås en aftale mellem Banedanmark og A/S Øresundsforbindelsen, der regulerer samarbejdet mellem Banedanmark og A/S Øresundsforbindelsen, herunder specificerer de trafikale, tekniske og sikkerhedsmæssige minimumskrav, som den jernbaneinfrastruktur, der vedligeholdes og reinvesteres af A/S Øresundsforbindelsen, skal opfylde. Banedanmark og A/S Femern Landanlæg indgår aftale om samarbejde vedrørende forvaltning og drift af de danske jernbanetilslutningsanlæg til den faste forbindelse over Femern Bælt. Aftalen skal specificere de trafikale, tekniske og sikkerhedsmæssige minimumskrav, som A/S Femern Landanlægs jernbaneinfrastruktur skal opfylde, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 4 Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte regler om hel eller delvis overdragelse af ansvaret for vedligeholdelse af og reinvesteringer i den del af jernbanetilslutningsanlægget, der ejes af A/S Femern Landanlæg, til Banedanmark. Banedanmark og A/S Femern Landanlæg indgår i forbindelse med denne overdragelse aftale om samarbejde herom. Udgifterne til vedligeholdelse og reinvesteringer afholdes som foreskrevet i stk. 1, 3. og 4. pkt.

•••

Stk. 5 En uafhængig rådgiver gennemgår hvert andet år eller på begæring af Banedanmark, A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen eller A/S Femern Landanlæg opfyldelsen af de forpligtelser, der er omfattet af de aftaler, der er nævnt i stk. 3 og stk. 4, 2. pkt. Rådgiveren udpeges af transport- og energiministeren efter indstilling fra henholdsvis A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen og A/S Femern Landanlæg samt efter høring af Banedanmark. Rådgiveren afklarer eventuelle fortolkningsspørgsmål i relation til de aftaler, der er nævnt i stk. 3 og stk. 4, 2. pkt., herunder fordeling af udgifter til udførte arbejder inden for rammerne af den indgåede aftale, og kommer med en indstilling til parterne herom. Parterne kan indbringe rådgiverens indstilling for transport- og energiministeren.

•••

Stk. 6 Transport- og energiministeren afgør eventuelle tvivlsspørgsmål mellem Banedanmark og Sund og Bælt Holding A/S henholdsvis A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen og A/S Femern Landanlæg.

•••
profile photo
Profilside