14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser  - ophæves den 1. juli 2020

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lov nr. 129 af 25. februar 1998, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 04. juni 2020

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Der kan gives statstilskud til at fremme produktrettede energibesparelser i alle typer af bygninger i overensstemmelse med samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.

Stk. 2 Tilskud kan gives til følgende aktiviteter:

 • 1) Udvikling af nye energieffektive produkter.

 • 2) Initiativer til at fremme markedsføring og anskaffelse af energieffektive produkter, her-under tilskud til køb eller installation af energieffektive produkter.

 • 3) Initiativer til at fremme en energieffektiv anvendelse af produkter.

 • 4) Undersøgelser, forsøgs- og demonstrationsprojekter m.v. om mulighederne for at fremme produktrettede energibesparelser.

 • 5) Fjernvarmetilslutning.

Stk. 3 Energistyrelsen kan træffe bestemmelse om prioritering af nærmere angivne kategorier af tilskudsberettigede aktiviteter og om fordeling af tilskudsmidlerne mellem forskellige kategorier af tilskudsberettigede aktiviteter.

§2 Tilskud til aktiviteter, der udføres af erhvervsvirksomheder, er betinget af, at virksomheden er registreret efter momsloven.

Stk. 2 Den del af udgifterne til installationsarbejde i boliger, som svarer til tilskudsbeløbet, medregnes ikke ved beregningen af lejeforhøjelse og kan ikke afskrives på vedligeholdelseskontoen.

§3 Ansøgning om tilskud indsendes til Energistyrelsen, som på grundlag af ansøgningen kan meddele tilsagn om tilskud. Tilskudsberettigede aktiviteter kan udbydes i konkurrence.

Stk. 2 Energistyrelsen udbetaler tilskuddet efter ansøgning. Ansøgningen bilægges fornøden dokumentation for afholdelsen af de tilskudsberettigede udgifter.

Stk. 3 Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at den tilskudsberettigede aktivitet ikke er påbegyndt, før der er givet tilsagn om tilskud, og at aktiviteten er afsluttet og ansøgning om udbetaling indsendt inden en nærmere angivet frist, jf. § 6, stk. 1, nr. 6.

Stk. 4 Ansøgeren er forpligtet til efter anmodning at meddele Energistyrelsen enhver oplysning, som har betydning for meddelelsen af tilsagn og udbetalingen af tilskud og for kontrollen med overholdelsen af vilkår i forbindelse hermed.

Stk. 5 Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud bortfalder, hvis ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen, eller hvis betingelserne for at give tilsagn eller udbetale tilskud ikke længere er til stede. Hvis tilskuddet er udbetalt, kan det kræves tilbagebetalt.

Stk. 6 Der kan gives tilsagn om tilskud ud over finansåret.

§4 Miljø- og energiministeren kan i nærmere angivet omfang henlægge administrationen af de i § 3 nævnte opgaver til andre myndigheder, sagkyndige institutioner, virksomheder eller organisationer m.v.

§5 Energistyrelsens afgørelser efter denne lov og bestemmelser, som er udstedt i medfør af loven, kan ikke indbringes for miljø- og energiministeren.

Stk. 2 Hvis afgørelser efter denne lov henlægges til andre, jf. § 4, kan disse afgørelser påklages til Energistyrelsen inden for en frist af 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt til pågældende.

Stk. 3 Miljø- og energiministeren kan bestemme, at de i stk. 2 nævnte afgørelser i nærmere angivet omfang ikke kan påklages.

§6 Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om lovens gennemførelse og administrationen af tilskudsordningen, herunder om

 • 1) afgrænsning af tilskudsberettigede aktiviteter og arbejder og af tilskudsmodtagere,

 • 2) størrelsen og beregningen af tilskud,

 • 3) tilskudsberettigede kategorier af boliger og institutioner,

 • 4) ansøgningers indhold,

 • 5) meddelelse af tilsagn og vilkår herfor samt ændring af tilsagn,

 • 6) udbetaling af tilskud, herunder om frister efter § 3, stk. 3,

 • 7) anvisning af tilskud til en konto i et pengeinstitut samt

 • 8) kontrol, tilsyn, regnskaber og revision.

Stk. 2 Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, hvorledes administrative opgaver, som er henlagt til andre, jf. § 4, skal udføres, herunder om pågældendes kompetence og ansvar i forbindelse med administrationen af opgaverne.

Stk. 3 Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, at produkter, hvortil der gives tilskud, samt dertil hørende bygninger og anlæg skal opfylde nærmere angivne betingelser om energieffektivitet eller miljøpåvirkning eller om dokumentation af disse forhold.

Stk. 4 Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, hvorvidt der kan gives tilskud til aktiviteter, der også kan få tilskud efter anden lovgivning.

Stk. 5 Miljø- og energiministeren kan bemyndige Energistyrelsen til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren. Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Stk. 6 Miljø- og energiministeren eller den, som ministeren bemyndiger hertil, kan hos tilskudsansøgere og -modtagere, leverandører, installatører, offentlige myndigheder samt den i § 4 nævnte myndighed, sagkyndige institution, virksomhed eller organisation m.v. indhente alle sådanne oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af de i loven nævnte opgaver.

§7 Den, der giver urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med ansøgning om tilsagn eller om udbetaling af tilskud eller undlader at give oplysninger til brug for kontrollen med overholdelsen af vilkår i forbindelse med tilsagn om og udbetaling af tilskud efter § 3, stk. 4, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2 I regler, der fastsættes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§8 Miljø- og energiministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttrædelse. Miljø- og energiministeren kan herunder bestemme, at nærmere angivne dele af loven træder i kraft.

§9 (Udeladt af Redaktionen)

§10 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside