14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lov nr. 407 af 14. juni 1995, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. april 2020

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Der kan gives statstilskud til installation af centralvarmeanlæg i elopvarmede bygninger.

Stk. 2 Tilskud er betinget af, at bygningen er beliggende i et område, der ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning efter bestemmelserne i lov om varmeforsyning.

§2 Tilskud efter § 1 ydes til

  • 1) ejere af en- og tofamilieshuse, udlejningsejendomme til beboelse og ejerlejligheder,

  • 2) private andelsboligforeninger og

  • 3) staten, kommuner, amtskommuner, selvejende institutioner og lignende, for så vidt angår bygninger til offentlig brug.

Stk. 2 Den del af udgifterne til installationsarbejdet i boliger, som svarer til tilskudsbeløbet, medregnes ikke ved beregningen af lejeforhøjelse og kan ikke afskrives på vedligeholdelseskontoen.

Stk. 3 Tilskud kan kun ydes til installationsarbejder, der udføres af virksomheder, som er registreret efter momsloven, og som driver bygge- og anlægsvirksomhed.

Stk. 4 Tilskud kan betinges af, at installationer, hvortil der ydes tilskud, samt tilhørende opvarmningsanlæg opfylder nærmere angivne krav til energieffektivitet, og at der bliver udarbejdet en energikonsulentrapport om muligheden for effektiv energianvendelse ved bygningens opvarmning og forsyning med varmt brugsvand.

Stk. 5 Tilskud til boliger er endvidere betinget af, at boligen lovligt anvendes til helårsbeboelse.

§3 Ansøgning om tilskud indsendes til Energistyrelsen, som på grundlag af ansøgningen kan meddele tilsagn om tilskud.

§4 Energistyrelsen udbetaler tilskuddet efter ansøgning. Ansøgningen bilægges fornøden dokumentation for de udgifter, der er forbundet med installationsarbejdets udførelse.

Stk. 2 Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at anlægsarbejdet ikke er påbegyndt, før der er givet tilsagn om tilskud, og at arbejdet er påbegyndt og afsluttet inden for en nærmere angivet frist.

Stk. 3 Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud bortfalder, hvis ansøgeren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen, eller hvis betingelserne for at yde tilsagn ikke længere er til stede. Hvis tilskuddet er udbetalt, kan det kræves tilbagebetalt.

§5 Miljø- og energiministeren kan i nærmere angivet omfang henlægge administrationen af tilskud til offentlige eller private sagkyndige institutioner m.v.

§6 Energistyrelsens afgørelser efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Hvis afgørelser efter denne lov henlægges til andre, jf. § 5, kan disse afgørelser påklages til Energistyrelsen inden for en frist af 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt til pågældende.

Stk. 3 Miljø- og energiministeren kan bestemme, at de i stk. 2 nævnte afgørelser i nærmere angivet omfang ikke kan påklages.

§7 Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om lovens gennemførelse, herunder om

  • 1) afgrænsning af tilskudsberettigede arbejder,

  • 2) tilskuddets størrelse, beregning og udbetaling,

  • 3) tidsfrister fastsat efter § 4 og

  • 4) udførelse af de i § 5 omhandlede opgaver.

Stk. 2 Miljø- og energiministeren kan fastsætte, at tilskuddet ikke kan ydes i forbindelse med tilskud efter anden lovgivning.

Stk. 3 Miljø- og energiministeren kan bemyndige Energistyrelsen til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren. Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Stk. 4 Miljø- og energiministeren eller den, der er bemyndiget hertil, kan til brug for behandlingen af ansøgninger efter denne lov indhente de fornødne oplysninger hos ansøgeren, kommuner, forsyningsvirksomheder, leverandører og installatører m.v.

§8 Den, der giver urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgning om tilsagn eller om udbetaling af tilskud, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2 Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar.

Stk. 3 I regler, der fastsættes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

§9 (Udeladt)

§10 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§11 Miljø- og energiministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Loven kan dog tidligst træde i kraft den 1. januar 1996.

profile photo
Profilside