14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme  - ophæves den 1. juli 2020

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lov nr. 5 af 03. januar 1992, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. juli 2020

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Der kan gives statstilskud til installation af centralvarme og varmt brugsvand i boliger opført før 1950 uden vandbaseret opvarmningssystem med henblik på at muliggøre boligens tilslutning til kraftvarmeforsyning.

Stk. 2 Tilskud er betinget af, at boligen er beliggende i et område, der er udlagt til kraftvarmeforsyning efter bestemmelserne i lov om varmeforsyning, og at boligen lovligt anvendes til helårsbeboelse.

§2 Tilskud efter § 1 ydes til ejere af en- og tofamilieshuse, udlejningsejendomme og ejerlejligheder og til private andelsboligforeninger.

Stk. 2 Den del af udgifterne til installationsarbejdet, som svarer til tilskudsbeløbet, medregnes ikke ved beregningen af lejeforhøjelse og kan ikke afskrives på vedligeholdelseskontoen.

§3 Tilskud kan kun ydes til installationsarbejder, der leveres af virksomheder, der er registreret efter lov om almindelig omsætningsafgift, og som driver bygge- og anlægsvirksomhed.

Stk. 2 Tilskud kan ikke ydes til et installationsarbejde, hvortil der ydes støtte efter anden lovgivning.

§4 Ansøgning om tilskud indsendes til kommunalbestyrelsen, som på grundlag af ansøgningen kan meddele tilsagn om tilskud inden for en fastsat ramme, jf. § 8.

Stk. 2 Tilsagn om og ydelse af tilskud er betinget af, at ejendommen tilsluttes fjernvarmenettet. Energiministeren fastsætter nærmere regler om betingelserne for tilslutningen og om fristerne herfor.

§5 Kommunalbestyrelsen udbetaler tilskuddet efter ansøgning bilagt fornøden dokumentation for de med installationsarbejdet forbundne udgifter.

Stk. 2 Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at installationsarbejdet ikke er påbegyndt, før der er givet tilsagn om tilskud, og at arbejdet er påbegyndt og afsluttet inden for en nærmere angiven frist.

§6 Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud bortfalder, hvis ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen, eller hvis betingelserne for at yde tilsagn ikke længere er til stede. Hvis tilskuddet er udbetalt, kan det kræves tilbagebetalt.

§7 Energiministeren kan fastsætte regler om lovens gennemførelse, herunder om afgrænsning af tilskudsberettigede installationsarbejder og om fordelingen af det samlede tilskudsbeløb mellem forskellige modtagerkategorier, regler for tilskuddets størrelse, beregning og udbetaling samt tidsfrister efter § 5, stk. 2.

§8 Energiministeren fastsætter en gang årligt tilsagnsrammer for kommunerne på grundlag af oplysninger om antallet af boliger, som omfattes af bestemmelserne i § 1.

Stk. 2 Energiministeren kan fastsætte nærmere regler om gennemførelsen af bestemmelserne i stk. 1, herunder om kommunalbestyrelsernes indberetninger om anvendelsen af midlerne og om overførsel af ikke benyttede tilsagn.

Stk. 3 Energistyrelsen kan bestemme, at kommunalbestyrelsen i kommuner med et væsentligt tilskudsbehov udarbejder en samlet planlægning for gennemførelsen af omstillinger efter § 1.

§9 Kommunalbestyrelsens og Energistyrelsens afgørelser efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§10 Energiministeren kan bemyndige Energistyrelsen til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

§11 Den, der giver urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgning om tilsagn eller om udbetaling af tilskud, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2 Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 3 I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

§12 (Udeladt af Redaktionen)

§13 Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

§14 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside