14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om statstilskud til fremme af tilslutning til kulkraftvarme

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lov nr. 420 af 01. juni 1994, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om statstilskud til fremme af tilslutning til kulkraftvarme

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 25. maj 2020

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Der kan gives statstilskud til fremme af tilslutning til kulbaseret kraftvarme som kompensation for forhøjelsen af kulafgiften efter lov nr. 490 af 30. juni 1993 om ændring af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. (Afgiftsforhøjelser m.v.)

Stk. 2 Tilskuddet gives til forsyningsvirksomheder, som distribuerer kulbaseret kraftvarme, når forbrugerprisen for fjernvarme i de pågældende virksomheder er høj i forhold til tilsvarende forsyningsvirksomheder, som distribuerer kulbaseret kraftvarme.

§2 Forsyningsvirksomhederne skal anvende det i § 1 nævnte tilskud til at give kompensation til forbrugere, som tilslutter sig pågældende forsyningsvirksomheder.

Stk. 2 Tilskud gives som faste beløb for boliger i parcelhuse og i flerfamilieejendomme.

Stk. 3 Der kan ikke gives tilskud til kompensation til forbrugere i ejendomme med blokvarmecentraler med en varmekapacitet på mere end 0,25 MW.

§3 Kompensationen gives som tilskud til forbrugerens udgifter ved tilslutning til fjernvarme eller som rabat for fjernvarmelevering i op til 5 år.

Stk. 2 Kompensationens størrelse og art specificeres tydeligt i aftalen med forbrugeren om tilslutning til fjernvarme.

§4 Energistyrelsen meddeler en gang årligt tilsagn om tilskud til forsyningsvirksomhederne på grundlag af ansøgning herom.

Stk. 2 Energistyrelsen udbetaler tilskud til forsyningsvirksomhederne efter ansøgning bilagt fornøden dokumentation for indgåede aftaler om kompensation.

§5 Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud bortfalder, hvis forsyningsvirksomheden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen. Hvis et tilskud er udbetalt i henhold til et sådant tilsagn, kan det kræves tilbagebetalt fra forsyningsvirksomheden.

Stk. 2 Forsyningsvirksomheden skal tilbagebetale tilskud, der ikke videregives til forbrugere. Endvidere skal forsyningsvirksomheden tilbagebetale tilskud i de tilfælde, hvor en forbruger, som har modtaget kompensation, hæver aftalen om levering inden for 5 år.

§6 Energistyrelsens afgørelser efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§7 Energiministeren kan fastsætte regler om lovens gennemførelse, herunder betingelser for at få tilskud, tilskuddets størrelse, regler om udbetaling, tidsfrister efter § 4 samt nødvendige kontrolforanstaltninger vedrørende anvendelsen af tilskud.

Stk. 2 Energiministeren kan fastsætte regler om udformningen af aftaler med forbrugerne om kompensation.

Stk. 3 Energiministeren fastsætter regler om, i hvilket omfang tilskud efter denne lov kan ydes i forbindelse med statstilskud efter anden lovgivning.

Stk. 4 Energiministeren kan bemyndige Energistyrelsen til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren. Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

§8 (Udeladt)

§9 Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af energiministeren.

Stk. 2 Lovens bestemmelser om kompensation finder anvendelse for forbrugere, som tilslutter sig de omhandlede forsyningsvirksomheder efter denne lovs ikrafttræden.

§10 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside