14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om statstilskud til forskning og teknologisk udvikling på energiområdet  - ophæves den 1. juli 2020

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lov nr. 1024 af 23. december 1998, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om statstilskud til forskning og teknologisk udvikling på energiområdet

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. juli 2020

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Miljø- og energiministeren kan med henblik på at bidrage til opfyldelse af energipolitiske mål give tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter, der er rettet mod at understøtte udvikling af nye energiformer, bedre og renere energiudnyttelse, energibesparelser og forbedrede energiindvindingsmetoder.

Stk. 2 Tilskud efter stk. 1 kan gives til aktiviteter vedrørende

 • 1) forskningsprojekter og projekter for teknologisk udvikling,

 • 2) udredninger og

 • 3) internationalt samarbejde.

§2 Tilskud efter § 1 kan gives inden for de tilsagns- og udbetalingsrammer, der fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2 Udnyttes en tilsagns- og udbetalingsramme som nævnt i stk. 1 ikke fuldt ud i finansåret, kan det resterende rammebeløb overføres til senere finansår.

Stk. 3 Miljø- og energiministeren udarbejder og offentliggør årligt et program for tilskudsmidlernes prioritering og anvendelse til de i § 1, stk. 2, nævnte aktiviteter.

Stk. 4 Tilsagn om tilskud meddeles efter ansøgning. Ministeren kan endvidere iværksætte aktiviteter på eget initiativ. Der kan gives tilsagn om tilskud ud over finansåret. Tilskud gives til projekter af begrænset varighed.

Stk. 5 Det er en betingelse for tilskud, at aktiviteten ikke er påbegyndt, før der er afgivet tilsagn om tilskud.

§3 Tilskud efter § 1 kan gives til offentlige og private virksomheder, selskaber og institutioner.

§4 Miljø- og energiministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud i henhold til denne lov helt eller delvis bortfalder, eller at et udbetalt tilskud helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis

 • 1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilskud eller under projektforløbet,

 • 2) vilkår for afgivne tilsagn eller udbetalte tilskud ikke opfyldes,

 • 3) projektet ikke er afsluttet inden for den i tilsagnet fastsatte frist eller

 • 4) den projektansvarlige groft har forsømt sine forpligtelser med hensyn til forsvarlig gennemførelse af projektet.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om tilbagebetaling af tilskud i henhold til stk. 1.

Stk. 3 Er et bortfaldet tilskud udbetalt, afkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt til miljø- og energiministeren, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

Stk. 4 Bortfaldne tilsagn og tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.

§5 Miljø- og energiministeren fastsætter nærmere regler for lovens gennemførelse og administration, herunder om

 • 1) offentliggørelse af resultaterne af de aktiviteter, hvortil der gives tilskud,

 • 2) afgrænsning af tilskudsberettigede aktiviteter og tilskudsmodtagere,

 • 3) størrelsen og beregningen af tilskud,

 • 4) ansøgningernes indhold,

 • 5) meddelelse af tilsagn og vilkår herfor samt ændring af tilsagn,

 • 6) udbetaling af tilskud,

 • 7) kontrol, tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende aktiviteter, hvortil der gives tilskud, samt

 • 8) evaluering af energiforskningsprogrammerne.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte særlige regler for tilsagn om tilskud til aktiviteter, der kan få tilskud efter anden lovgivning, herunder at de ikke kan få tilskud i henhold til denne lov.

Stk. 3 Revision af de aktiviteter, som udføres i forbindelse med et projekt, hvortil der gives tilskud, skal udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor, af Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune, af Kommunernes Revisionsafdeling eller af andre kommunale revisionsorganer.

§6 Henlægger miljø- og energiministeren sine beføjelser efter loven til Energistyrelsen, kan afgørelser truffet af Energistyrelsen i henhold til bemyndigelsen ikke indbringes for ministeren.

§7 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning i forbindelse med ansøgning om tilsagn eller om udbetaling af tilskud.

Stk. 2 I regler, der udstedes i medfør af §§ 4 og 5 i denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§8 Miljø- og energiministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§9 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside