14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om statstilskud til færdiggørelse af fjernvarmenet

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lov nr. 4 af 03. januar 1992, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om statstilskud til færdiggørelse af fjernvarmenet

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 04. april 2020

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Der kan gives statstilskud til nyanlæg og renovering af fjernvarmenet med henblik på at fremme udnyttelsen af kraftvarme i områder, der er udlagt til kraftvarmeforsyning efter bestemmelserne i lov om varmeforsyning.

Stk. 2 Tilskuddet kan for nyanlæg udgøre op til 100 pct. af de godkendte udgifter ekskl. moms og for renoveringer op til 50 pct. af de godkendte udgifter ekskl. moms.

§2 Tilskud efter § 1 ydes til kollektive varmeforsyningsvirksomheder.

§3 Ansøgning om tilskud indsendes til Energistyrelsen, som på grundlag af ansøgningen kan meddele tilsagn om tilskud.

§4 Energistyrelsen udbetaler tilskuddet efter ansøgning bilagt fornøden dokumentation for de med anlægsarbejdets udførelse forbundne udgifter.

Stk. 2 Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at anlægsarbejdet ikke er påbegyndt, før der er givet tilsagn om tilskud, og at arbejdet er påbegyndt og afsluttet inden for en nærmere angiven frist.

Stk. 3 Udbetaling af tilskud til nyanlæg betinges af, at kommunalbestyrelsen har pålagt tilslutningspligt til det pågældende fjernvarmenet efter reglerne i lov om varmeforsyning.

§5 Energistyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud bortfalder, hvis ansøgeren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen, eller hvis betingelserne for at yde tilsagn ikke længere er til stede. Hvis tilskuddet er udbetalt, kan det kræves tilbagebetalt.

§6 Energistyrelsens afgørelser efter denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§7 Energiministeren kan fastsætte regler om lovens gennemførelse, herunder om afgrænsning af tilskudsberettigede anlægsarbejder og om fordelingen af det samlede tilskudsbeløb mellem forskellige modtagerkategorier, regler om tilskuddets beregning og udbetaling samt tidsfrister efter § 4, stk. 2.

Stk. 2 Energiministeren kan bemyndige Energistyrelsen til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren. Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

§8 Loven træder i kraft den 1. marts 1992.

§9 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside