14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lov nr. 1050 af 23. december 1992, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om statstilskud til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. maj 2020

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Der kan gives statstilskud til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i boliger, der bebos af pensionister, som modtager personligt tillæg til betaling af varmeudgifter (varmetillæg) efter § 17, stk. 1, i lov om social pension.

Stk. 2 Tilskud ydes til boliger, der lovligt anvendes til helårsbeboelse, og som er forsynet med eget køkken med afløb.

§2 Tilskud efter § 1 kan ydes til

  • 1) ejere,

  • 2) andelshavere i private andelsboligforeninger m.v. og

  • 3) lejere af boliger i private udlejningsejendomme, i alment byggeri, jf. lov om almene boliger samt støttede private boliger m.v., og i andet støttet byggeri, jf. lov om boligbyggeri og lov om boliger for ældre og personer med handicap.

§3 Tilskud ydes til udgifter til energibesparende foranstaltninger, jf. § 8, stk. 1, og til energikonsulenthonorar.

Stk. 2 Tilskud ydes med 50 pct. af de af kommunalbestyrelsen godkendte udgifter inklusive merværdiafgift.

Stk. 3 Tilsagn om tilskud kan meddeles flere gange til samme bolig. De samlede udbetalte tilskud pr. bolig kan i alt højst udgøre 25.000 kr. Tilskud på under 500 kr. udbetales ikke, jf. dog § 6, stk. 2.

Stk. 4 Tilskud kan ikke ydes til arbejder, hvortil der ydes støtte efter anden lovgivning.

Stk. 5 Tilskud kan ikke ydes til særlig luksusprægede installationer eller materialer.

Stk. 6 Den del af udgifterne til en forbedring, som svarer til tilskudsbeløbet, medregnes ikke ved beregningen af lejeforhøjelse og kan ikke afskrives på vedligeholdelseskontoen.

§4 Tilskud kan kun ydes til arbejder, der udføres af virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven (momsloven), og som driver bygge- og anlægsvirksomhed.

Stk. 2 Tilskud kan ikke ydes til arbejder, der udføres af en virksomhed eller virksomhedsindehaver i forbindelse med virksomhedens eller virksomhedsindehaverens egen ejendom.

§5 Ansøgning om tilsagn om tilskud indsendes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligen er beliggende.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan kun meddele tilsagn i det omfang, det fornødne tilsagnsbeløb er reserveret gennem et administrativt styrings- og udbetalingssystem.

§6 For hvert tilsagn indsendes en samlet ansøgning om udbetaling af tilskud bilagt fornøden dokumentation for samtlige de med arbejdet forbundne udgifter. Ansøgningen indsendes til kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse om tilskuddets udbetaling.

Stk. 2 Der foretages kun een tilskudsudbetaling for hvert tilsagn. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter begrundet ansøgning træffe afgørelse om flere tilskudsudbetalinger vedrørende samme tilsagn. Sådanne supplerende tilskudsudbetalinger kan være på mindre end 500 kr.

Stk. 3 Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at arbejdet ikke var påbegyndt, før der blev givet tilsagn om tilskud, og at arbejdet er afsluttet inden en nærmere angiven frist.

Stk. 4 Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om udbetaling af tilskud i tilfælde, hvor arbejdet blev påbegyndt inden tilsagnet, hvis særlige forhold taler herfor.

§7 Ansøger er forpligtet til efter anmodning at meddele kommunalbestyrelsen enhver oplysning, der har betydning for ydelse af tilsagn og udbetaling af tilskud og for kommunalbestyrelsens kontrol med overholdelsen af vilkår i forbindelse hermed.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om tilskud bortfalder, hvis ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen, eller hvis vilkårene for ydelse af tilsagn eller udbetaling af tilskud ikke længere er til stede. Er tilskuddet udbetalt, kan det kræves tilbagebetalt.

§8 Miljø- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om lovens gennemførelse og administrationen af tilskudsordningen, herunder om tilskudsberettigelse, afgrænsningen af de arbejder, hvortil der kan ydes tilskud, rentabilitetskrav, tilskudsberettigede udgifter, tilskuddets beregning, ansøgningers indhold, meddelelse af tilsagn, vilkår for tilskud, ændring og bortfald af meddelte tilsagn, udbetaling af tilskud, tidsfrister efter § 6, stk. 3, fordelingen af det samlede tilskudsbeløb mellem forskellige modtagerkategorier, regnskaber, revision samt tilsyn og kontrol, m.v.

Stk. 2 Miljø- og energiministeren kan fastsætte rammer for samt yde tilskud til særlige kommunale aktiviteter til fremme af energibesparende foranstaltninger i boliger beboet af pensionister, der modtager varmetillæg.

Stk. 3 Miljø- og energiministeren bemyndiges til at afgive tilsagn om acontoudbetaling vedrørende de særlige kommunale aktiviteter, der er nævnt i stk. 2.

Stk. 4 Miljø- og energiministeren kan stille krav om, at tilskud anvises til en konto i et pengeinstitut.

Stk. 5 Der kan afgives tilsagn om tilskud ud over finansåret.

§9 Energiministeren kan bemyndige Energistyrelsen til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren. Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Stk. 2 Energiministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelsen ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§10 Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§11 Den, der giver urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med ansøgning om tilsagn eller om udbetaling af tilskud eller undlader at give oplysninger til brug for kontrollen med overholdelsen af vilkår i forbindelse med tilsagn om og udbetaling af tilskud efter § 7, stk. 1, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2 I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§12 (Udeladt)

§13 Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af energiministeren. Loven træder dog senest i kraft den 1. april 1993.

§14 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside