14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lovbekendtgørelse nr. 424 af 08. maj 2012, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 25. maj 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
  • Bilag

  • Bilag 1Tilskud til el til tung og let proces efter §§ 1 a og 1 b

§1 Der gives statstilskud til delvis dækning af udgifter til energispareafgift af elektricitet i virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, og som indgår aftale med Energistyrelsen om at gennemføre energieffektiviseringer, hvis

  • 1) virksomhedens elektricitetsforbrug er optaget på bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter eller

  • 2) virksomhedens ikke tilbagebetalte kuldioxid- og energispareafgift, energiafgift af rumvarme og varmt vand samt korrigerede svovlafgift efter fradrag af eventuelle tilskud, jf. nr. 1, samlet udgør over 4 pct. af dens refusionsgrundlag beregnet ud fra værdien af virksomhedens salg m.v. med fradrag af værdien af virksomhedens indkøb m.v., dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg m.v. (promskriteriet).

Stk. 2 Aftaler efter stk. 1 skal omhandle energieffektiviseringer og gennemførelse af disse. Aftaler kan indgås med brancheorganisationer, med grupper af virksomheder eller med enkelte virksomheder. Aftaler, der indgås med brancheorganisationer eller grupper af virksomheder, skal tiltrædes af den enkelte virksomhed for at udløse tilskud.

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen yder Klima-, Energi- og Bygningsministeriet bistand ved gennemførelsen af kontrol af oplysninger om refusionsgrundlag m.v., jf. stk. 1, nr. 2. Skatteministeren kan efter forhandling med klima-, energi- og bygningsministeren fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4 Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningens gennemførelse, herunder om opgørelse af afgiftsværdien og refusionsgrundlaget m.v. efter stk. 1, nr. 2, om indgåelse af aftale, om energieffektiviseringer og gennemførelse af disse, om tilsagn om betinget tilskud samt om godkendelse af særlige tekniske eksperter.

§ 9, stk. 2 og 9, i lov om kuldioxidsafgift af visse energiprodukter blev ophævet med § 2, nr. 28 i ændringslov nr. 903 fra 4/7 2013. Tilsyneladende har man glemt at lave konsekvensændringer i denne lov.

§1a Tilskud omfattet af § 1, stk.1, nr. 1, gives til dækning af udgifter til kuldioxidafgift af det elektricitetsforbrug, der er omfattet af § 9, stk. 2, og den del af elektricitetsforbruget, som er omfattet af § 9, stk. 9, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. Tilskuddet udgør 37,6 pct. af afgiften. I perioden 2008-2014 er denne sats dog som anført i bilag 1.

§1b Tilskud, der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, gives til dækning af udgifter til kuldioxidafgift af det elektricitetsforbrug, der er omfattet af § 9, stk. 1, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, for det forbrug, der er fuldt ud tilbagebetalingsberettiget efter § 11 i lov om afgift af elektricitet. Tilskuddet udgør 37,6 pct. af afgiften vedrørende det elforbrug, der ikke er ydet tilskud til efter § 1 a. I perioden 2008-2014 er denne sats som anført i bilag 1.

§1c Tilskud gives til dækning af energiafgiften og kuldioxidafgiften af rumvarme og varmt vand, hvis disse afgifter udgør mere end 2 pct. af det i § 1, stk. 1, nr. 2, nævnte refusionsgrundlag, og hvis virksomheden er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, eller af § 1, stk. 1, nr. 2. Tilskuddet er betinget af, at virksomheden er registreret efter merværdiafgiftsloven og indgår aftale med Energistyrelsen om at gennemføre energieffektiviseringer af virksomhedens energiforbrug, herunder af energiforbruget til rumvarme og varmt vand. Tilskuddet udgør 22 pct. af energiafgiften og kuldioxidafgiften af rumvarme og varmt vand.

§1d Tilskud opgjort efter §§ 1 a og 1 b udbetales med det beløb, der overstiger 20.000 kr. Tilskud til virksomheder, der har tiltrådt en aftale, der er indgået med brancheorganisationer eller grupper af virksomheder, udbetales uden fradrag.

§1e Statstilskudsordningen administreres i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning), jf. dog § 1 f. Tilskuds-berettigede virksomheder skal mindst betale EU’s minimumsafgifter af deres elektricitetsforbrug til procesformål, jf. forordningens artikel 25. Forordningen er offentliggjort den 9. august 2008 i Den Europæiske Unions Tidende (EU-Tidende 2008 nr. L 214, side 3).

§1f Statstilskud til virksomheder, der ikke opfylder betingelserne i den i § 1 e nævnte forordning, skal ydes i overensstemmelse med andre af EUF-traktatens statsstøtteregler.

§2 På grundlag af Energistyrelsens tilsagn udbetales tilskuddet af told- og skatteforvaltningen. For tilskud til væksthusgartnerier og andre virksomheder, der er omhandlet i § 2, stk. 1, i lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter, finder bestemmelserne i den nævnte lov anvendelse.

Stk. 2 Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om bortfald af afgivne tilsagn, herunder om tilbagebetaling af udbetalte tilskud.

§3 Såfremt told- og skatteforvaltningen konstaterer, at der er ydet for stort et tilskud, afkræves virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2 Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt til told- og skatteforvaltningen, skal der betales 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales af virksomheden, dog mindst 50 kr.

Stk. 3 Klage over de i stk. 1 nævnte afgørelser vedrørende opgørelsen af tilskudsgrundlaget efter § 1 a, 1. pkt., og § 1 b, 1. pkt., kan indbringes for samme myndighed, som behandler klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende godtgørelse af kuldioxidafgift. Klage sker efter de samme regler, som gælder for klager vedrørende godtgørelse af kuldioxidafgift.

§4 Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om regnskaber, revision samt tilsyn og kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse, herunder regler om opkrævning af gebyrer til stikprøvekontrolforanstaltninger.

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen, Energistyrelsen og den, Energistyrelsen bemyndiger dertil, kan uden retskendelse mod behørig legitimation til brug for kontrollen efter loven

  • 1) på stedet gøre sig bekendt med og tage kopi af enhver oplysning, herunder korrespondance, regnskaber, regnskabsmaterialer, bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data, og

  • 2) få adgang til en virksomheds eller sammenslutnings lokaler, herunder adgang til at besigtige energimålere, procesanlæg og øvrigt energiforbrugende udstyr.

Stk. 3 Indehavere og beskæftigede i virksomheden og sammenslutningen skal yde told- og skatteforvaltningen, Energistyrelsen og den af Energistyrelsen bemyndigede fornøden vejledning og hjælp i forbindelse med kontrollen.

Stk. 4 Leverandører af energiprodukter omfattet af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter skal på begæring meddele told- og skatteforvaltningen oplysning om de leverede energiprodukter. Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt til brug for kontrollen efter loven, uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til på stedet hos de pågældende virksomheder at gøre sig bekendt med og tage kopi af enhver oplysning, herunder foretage eftersyn af regnskaber m.v.

§5 Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at klage over afgørelser efter denne lov, jf. dog § 3, stk. 3, herunder om betaling af gebyr ved klage. Energistyrelsens afgørelser om ydelse af tilskud kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 3. Klager over afgørelser truffet af private organisationer, jf. § 6, kan kun indbringes for Energistyrelsen.

Stk. 2 Klima-, energi- og bygningsministeren nedsætter et ankenævn bestående af op til 7 medlemmer, der skal repræsentere et alsidigt kendskab til erhvervs- og energimæssige forhold samt besidde teknisk og juridisk sagkundskab. Nævnets formand udpeges af ministeren.

Stk. 3 Afgørelser om, hvorvidt en virksomhed er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, og efter § 2, stk. 2, om bortfald af tilskud samt om tilbagebetaling af tilskud, kan indbringes for nævnet til endelig administrativ afgørelse.

Stk. 4 Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt virksomheden.

Stk. 5 Nævnets forretningsorden fastsættes af ministeren.

§6 Klima-, energi- og bygningsministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet institution eller anden offentlig myndighed eller privat organisation til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren. Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

§6a Enhver, der modtager tilskud efter denne lov, er forpligtet til efter anmodning fra Energistyrelsen at afgive enhver oplysning, der har betydning for ydelse af tilsagn og udbetaling af tilskud og for Energistyrelsens kontrol med, at de fastsatte vilkår overholdes.

§6b Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at nærmere angivne internationale vedtagelser og tekniske specifikationer vedrørende krav til virksomheders energiledelse og til indgåelse af aftale om energieffektivisering m.v., som der henvises til i regler udstedt i medfør af denne lov, ikke indføres i Lovtidende.

Stk. 2 Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om, hvorledes oplysning om de internationale vedtagelser og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, kan fås.

§7 Den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at afgive oplysninger efter § 6 a eller fortier oplysninger om grundlaget for udbetaling af tilskud efter loven, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2 I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder reglerne.

Stk. 3 Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til uberettiget at få udbetalt tilskud, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§8 Skønner told- og skatteforvaltningen eller Energistyrelsen, at der er begået en overtrædelse, der medfører bødeansvar, kan der tilkendegives den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2 Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 895 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4 Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov kan ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

§9 Loven træder i kraft den 1. januar 1993.

Stk. 2-3 (Udelades)

§10 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside