Lov om specialundervisning for voksne § 7a

Denne konsoliderede version af lov om specialundervisning for voksne er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 301 af 08. juni 1978,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1653 af 09. august 2021

§ 7a

Klage over kommunalbestyrelsens afgørelse kan, inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt til klageren, indbringes for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, jf. § 51 a i lov om folkeskolen. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsens afgørelse ikke kan påklages.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 gælder tilsvarende for regionsrådets afgørelser vedrørende de regionale undervisningsinstitutioner, jf. § 1, stk. 2, 3 og 5.