Lov om specialundervisning for voksne § 6i

Denne konsoliderede version af lov om specialundervisning for voksne er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 301 af 08. juni 1978,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1653 af 09. august 2021

§ 6i

Regionsrådet nedsætter for hver undervisningsinstitution en bestyrelse, der består af:

  • 1) 1 medlem udpeget af regionsrådet.

  • 2) 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen.

  • 3) 2 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer.

  • 4) 2 medlemmer valgt af og blandt undervisningsinstitutionens lærere og øvrige medarbejdere. Heraf skal mindst én være lærer.

  • 5) 1 medlem valgt af og blandt undervisningsinstitutionens deltagere.

Stk. 2 Regionsrådet kan beslutte, at bestyrelsen udvides med flere medlemmer efter lokalt behov.

Stk. 3 Valg af de i stk. 1, nr. 1-3, nævnte medlemmer finder sted snarest muligt efter hvert kommunevalg. Valg af de i stk. 1, nr. 4 og 5, nævnte medlemmer sker for et undervisningsår ad gangen. Medlemmerne fungerer indtil udgangen af den måned, i hvilken nye valg har fundet sted.