Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 6

Denne konsoliderede version af lov om sommerhuse på fremmed grund er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 262 af 24. marts 2014

Kapitel 6 1 Ikrafttræden
§ 11

Loven træder i kraft den 1. april 2014.

Stk. 2 Loven gælder ikke for aftaler om leje af grund, som er indgået inden lovens ikrafttræden. For aftaler, som ikke er tidsbegrænsede, finder loven dog anvendelse, når en aftalt uopsigelighedsperiode for udlejeren tillagt en periode svarende til det aftalte opsigelsesvarsel for udlejeren udløber, dog tidligst den 1. april 2019.

Stk. 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.