14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Seniorskatteloven § 7

Lov om skattenedslag for seniorer paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af seniorskatteloven og bygger på lov nr. 473 af 17. June 2008. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Nedslaget udgør hvert enkelt indkomstårs betalte arbejdsmarkedsbidrag af det vederlag m.v. nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, som den fuldtidsbeskæftigede person optjener i hvert enkelt indkomstår i perioden fra og med det indkomstår, personen fylder 60 år, til og med det indkomstår, personen fylder 64 år.

•••

Stk. 2 For en person, der fylder 64 år i indkomstårene 2010 eller 2011, kan nedslag dog først optjenes fra og med indkomståret 2008, ligesom kravet om fuldtidsbeskæftigelse efter kapitel 3 først gælder fra dette tidspunkt.

•••

Stk. 3 Nedslaget kan højst udgøre et grundbeløb 20.700 kr. (2010-niveau) pr. indkomstår, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 4 Uanset stk. 1-3 kan nedslaget højst udgøre det mindste beløb af

  • 1) summen af nedslag for hvert enkelt indkomstår som nævnt i stk. 1 eller

  • 2) 40 pct. af det vederlag m.v. som nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, som personen optjener i det indkomstår, hvor denne fylder 64 år, jf. § 8.

•••

Stk. 5 Før nedslag for hvert enkelt indkomstår efter stk. 1 sammenlægges til en sum efter stk. 4, nr. 1, reguleres de årlige nedslag til aktuelt indkomstår. Hvert års opgjorte nedslag reguleres svarende til den procent, hvormed reguleringstallet efter personskattelovens § 20 er ændret fra det indkomstår, for hvilket nedslag er beregnet, til det indkomstår, hvor personen fylder 64 år. Procenten beregnes med en decimal.

•••
profile photo
Profilside