14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Seniorskatteloven § 2

Lov om skattenedslag for seniorer paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af seniorskatteloven og bygger på lov nr. 473 af 17. June 2008. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 I de indkomstår, hvor personen fylder 57 år, 58 år og 59 år, må vederlaget m.v. nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, som et gennemsnit for de tre indkomstår ikke overstige grænsen opgjort efter stk. 2.

•••

Stk. 2 Grænsen udgør det gennemsnitlige beløb af et reguleret grundbeløb 569.000 kr. (2010-niveau) for hvert af de tre indkomstår, hvor personen fylder 57 år, 58 år og 59 år. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20, dog således at det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 1.000.

•••

Stk. 3 Har en person erhvervet indkomst i udlandet i en periode i et eller flere af de indkomstår, hvor personen fylder 57, 58 og 59 år, medregnes den dokumenterede udenlandske løn-, honorar- eller arbejdsindkomst i grundlaget efter stk. 1 og 2, uanset om personen i perioden har været skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 og § 2, og uanset om den udenlandske indkomst har været omfattet af bidragspligten efter den hidtil gældende lov om arbejdsmarkedsbidrag eller efter lov om arbejdsmarkedsbidrag. Den dokumenterede udenlandske indkomst i udenlandsk valuta omregnes til dansk mønt med den af Danmarks Nationalbanks offentliggjorte gennemsnitlige valutakurs for det kalenderår, som indkomsten vedrører.

•••
profile photo
Profilside