Lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs § 7

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 457 af 18. maj 2011,
som ændret ved lov nr. 724 af 25. juni 2014

§ 7

Når det af havarikommissionen skønnes nødvendigt i forbindelse med undersøgelsesarbejdet, har kommissionens medarbejdere og eventuelle medhjælpere samt medarbejdere i de i § 6 nævnte udenlandske undersøgelsesinstanser til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse ret til

  • 1) at få uhindret adgang til skibe og lokaler, hvorfra der udøves erhvervsvirksomhed i tilknytning til drift af skibe, og adgang til ethvert relevant område eller ulykkessted, vrag eller struktur, herunder last, udstyr eller vragrester,

  • 2) at foretage øjeblikkelig indsamling af bevismateriale og kontrolleret eftersøgning efter og fjernelse af vragdele, vragrester og andre bestanddele eller stoffer med henblik på undersøgelse eller analyse,

  • 3) at iværksætte undersøgelser eller analyser af de under nr. 2 omhandlede genstande og få uhindret adgang til resultaterne af sådanne undersøgelser eller analyser,

  • 4) uhindret adgang til og ret til at kopiere og anvende alle relevante oplysninger og registrerede data, herunder data fra VDR-udstyr, i forbindelse med et skib, en rejse, en last, en besætning eller andre personer, genstande, betingelser eller omstændigheder,

  • 5) uhindret adgang til resultaterne af undersøgelser af eller analyser af prøver fra ofres lig, som har været involveret i de i § 2 nævnte ulykker,

  • 6) uhindret adgang til resultaterne af undersøgelser af eller analyser af udtagning af prøver fra relevante personer,

  • 7) at udspørge de involverede personer uden tilstedeværelse af andre, hvis interesser vil kunne anses for at vanskeliggøre undersøgelsen, og

  • 8) at indhente synsrapporter og andre relevante oplysninger fra tilsynsmyndigheder, klassifikationsselskaber, rederen og selskaber eller personer, som er godkendt som sikkerhedsansvarlige i henhold til koden om sikker skibsdrift, besætningsmedlemmer og søfartserhvervets organisationer, samt fra relevante parter, hvis disse er etableret i Danmark.

Stk. 2 Havarikommissionen kan endvidere indhente oplysninger og anmode om bistand hos relevante myndigheder i involverede stater, herunder flag- og havnestaters inspektører, kystvagter, skibstrafiktjenester og eftersøgnings- og redningstjenester, samt fra rederier, lodser og andet havne- og søfartspersonale.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, når havarikommissionen bistår andre undersøgelsesinstanser med at tilvejebringe oplysninger inden for rammerne af det europæiske samarbejde imellem sikkerhedsundersøgelsesinstanser.