14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg m.v.  - kun § 11 og § 12, stk. 1 er trådt i kraft § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 244 af 12. May 1976. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Tilladelse til en ansøgt placering af et nukleart reaktoranlæg og af anlæg til opbevaring og bearbejdning af bestrålet nukleart brændsel og af radioaktive affaldsprodukter meddeles af miljøministeren efter forhandling med handelsministeren. Tilladelse kan kun meddeles, såfremt folketinget efter indstilling fra miljøministeren har givet sin tilslutning hertil ved en folketingsbeslutning. Tilladelsen bortfalder, såfremt der ikke efter stk. 2 meddeles tilladelse til anlæggets bygning og drift. Inden miljøministeren fremsætter forslag til folketingsbeslutning, skal de amtsråd og kommunalbestyrelser, der vil blive berørt af tilladelsen, have afgivet en udtalelse om den ansøgte placering.

•••

Stk. 2 Tilladelse til bygning og drift af et nukleart reaktoranlæg og af anlæg til opbevaring og bearbejdning af bestrålet nukleart brændsel og af radioaktive affaldsprodukter og tilladelse til placering, bygning og drift af de i § 1 nævnte øvrige anlæg meddeles af miljøministeren efter forudgående forhandling med vedkommende folketingsudvalg.

•••

Stk. 3 Miljøministeren underretter vedkommende folketingsudvalg om alle væsentlige forhold af sikkerhedsmæssig og miljømæssig karakter vedrørende de i § 1 nævnte anlæg.

•••

Stk. 4 Tilladelse i henhold til stk. 1, 2 og 5 meddeles på grundlag af indstilling fra miljøstyrelsen og sundhedsstyrelsen.

•••

Stk. 5 Miljøministeren giver tilladelse til genneførelse af de i § 1 nævnte transporter og kan bemyndige sundhedsstyrelsen til at give tilladelse til gennemførelse af den enkelte transport.

•••
profile photo
Profilside