14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg m.v.  - kun § 11 og § 12, stk. 1 er trådt i kraft § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 244 af 12. May 1976. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Miljøministeren meddeler de godkendelser, tilladelser og dispensationer, der ifølge den i stk. 2 nævnte lovgivning er nødvendige til etableringen og driften af et nukleart reaktoranlæg på en med folketingets tilslutning tilladt plads, samt fastsætter nærmere regler om tilsyn og kontrol med anlægget i medfør af denne lovgivning. Miljøministeren kan påbyde udførelsen af foranstaltninger, der er fastsat i de meddelte beslutninger.

•••

Stk. 2 Miljøministeren kan fastsætte regler om eller bestemme, at der skal ske fravigelser i byplanloven, lov om kommuneplanlægning, lov om by- og landzoner, lov om lands- og regionplanlægning, lov om regionplanlægning i hovedstadsområdet, naturfredningsloven, miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, skovlovgivningen og sandflugtsloven med hensyn til fremgangsmåden ved behandlingen af en ansøgning om tilladelse til etablering af et nukleart reaktoranlæg på en bestemt plads. Miljøministeren kan herved udøve beføjelser tillagt andre myndigheder, pålægge andre myndigheder at medvirke til sagsbehandlingen samt afkræve ansøgeren og myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for sagens behandling.

•••

Stk. 3 Såfremt det er nødvendigt for at gennemføre etableringen af et nukleart reaktoranlæg i medfør af stk. 1, kan miljøministeren ophæve beslutninger, der allerede måtte være truffet i medfør af den nævnte lovgivning.

•••

Stk. 4 Miljøministerens indstilling til folketinget efter § 3, stk. 1, 2. pkt., skal være ledsaget af oplysning om, i hvilket omfang den ansøgte placering vil nødvendiggøre, at miljøministeren anvender de ham i stk. 2, 1. pkt., og stk. 3 tillagte beføjelser.

•••

Stk. 5 Miljøministeren kan bemyndige de under ministeriet oprettede styrelser eller institutioner, et amtsråd og en kommunalbestyrelse til at udøve de ham i stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., tillagte beføjelser. En myndigheds afgørelse i medfør af forannævnte punktum kan påklages til miljøministeren.

•••

Stk. 6 Miljøministerens beslutninger i medfør af denne bestemmelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 7 I samarbejde med de berørte amtsråd og kommunalbestyrelser afholder miljøministeren offentlig høring om en ansøgt placering af et nukleart reaktoranlæg, inden miljøstyrelsen afgiver sin indstilling efter § 3, stk. 4. Ved denne høring gives en orientering om væsentlige sikkerhedsmæssige og miljømæssige vurderinger, der indgår i behandlingen af ansøgningen. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om denne høring, herunder regler om, hvorledes resultatet af høringen forelægges for folketinget.

•••
profile photo
Profilside