14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1216 af 27. October 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 En person kan, når det er nødvendigt af hensyn til opretholdelse af ro og orden, meddeles generel karantæne, hvis

•••

Stk. 2 I tilfælde, hvor den begrundede mistanke efter stk. 1, nr. 1, vedrører overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1§ 134 b, stk. 1, eller § 291, stk. 2, en overtrædelse, der er omfattet af straffelovens 25. kapitel, en overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer eller lovgivningen om våben og eksplosivstoffer, kan der dog meddeles generel karantæne, uden at betingelsen i stk. 1, nr. 2, er opfyldt, hvis forholdets grovhed tilsiger det.

•••

Stk. 3 Udenlandske domme og andre afgørelser om strafbare forhold begået i forbindelse med visse idrætsbegivenheder vil kunne inddrages i vurderingen af, om en person kan meddeles generel karantæne efter stk. 1.

•••

Stk. 4 Generel karantæne er et forbud mod at opholde sig ved bestemte idrætsbegivenheder og inden for et område på indtil 500 m fra det sted, hvor idrætsbegivenheden afholdes. Forbuddet gælder fra 6 timer før og indtil 6 timer efter idrætsbegivenheden. Når den klub, som en person, der er meddelt en generel karantæne, er tilhænger af, deltager i bestemte idrætsbegivenheder, som afvikles på udebane, må den pågældende dog ikke opholde sig inden for et område på indtil 3.000 m fra det sted, hvor idrætsbegivenheden afholdes, i det i 2. pkt. angivne tidsrum.

•••

Stk. 5 Generel karantæne meddeles for et bestemt tidsrum på indtil 2 år. I alvorligere tilfælde kan en generel karantæne meddeles for et bestemt tidsrum på indtil 4 år.

•••

Stk. 6 Generel karantæne bortfalder, hvis personen frifindes eller der træffes afgørelse om påtaleopgivelse for det forhold, der efter stk. 1, nr. 1, ligger til grund for karantænen.

•••

Stk. 7 Der kan optages personfotografi af personer, der meddeles generel karantæne efter stk. 1 og 2. Et personfotografi, der er optaget efter 1. pkt., uden at betingelserne i retsplejelovens kapitel 72 er opfyldt, kan alene anvendes med henblik på håndhævelse af en generel karantæne meddelt efter stk. 1 og skal destrueres ved karantænens udløb, og hvis personen frifindes eller der træffes afgørelse om påtaleopgivelse for det forhold, der efter stk. 1, nr. 1, ligger til grund for karantænen.

•••
profile photo
Profilside