14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om salg og markedsføring af lattergas til forbrugere

Lov nr. 800 af 01. januar 1900, jf.
lovbekendtgørelse nr. 800 af 09. juni 2020

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om salg og markedsføring af lattergas til forbrugere

Kapitel 1
1
Forarbejder

Anvendelsesområde og definitioner

§1 Loven finder anvendelse på lattergas.

§2 I denne lov forstås ved:

  • 1) Lattergas: En beholder, der i overvejende grad indeholder N2O, og hvis indhold ikke er beregnet til medicinske formål.

  • 2) Forbruger: En fysisk eller juridisk person, der hovedsagelig handler uden for sit erhverv.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Salg og markedsføring af lattergas til forbrugere

§3 Det er forbudt at sælge mere end 17 g lattergas til hver enkelt forbruger pr. dag, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Lattergas må ikke sælges eller markedsføres i Danmark til forbrugere under 18 år.

§4 Forbrugere må ikke indføre mere end 17 g lattergas til Danmark pr. dag, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Lattergas må ikke indføres til Danmark af forbrugere under 18 år.

§5 Det er forbudt at sælge lattergas til forbrugere fra udsalgssteder, hvor der sælges alkohol, tobaksvarer, tobakssurrogater, urtebaserede rygeprodukter eller elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin.

§6 Forhandlere af lattergas skal ved forbrugerrettet internethandel drive et effektivt alderskontrolsystem.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om alderskontrolsystemet nævnt i stk. 1, herunder om de nærmere krav til systemet, og om forhandleres pligt til at give kontrolmyndigheden oplysninger om systemets indhold og anvendelse.

§7 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om kontrol med salg og markedsføring af lattergas til forbrugere, herunder om udstedelse af forbud og påbud.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Kontrol

§8 Sikkerhedsstyrelsen varetager opgaven som kontrolmyndighed og fører kontrol med, at regler i denne lov og regler fastsat i medfør af denne lov overholdes.

Stk. 2 Kontrol efter stk. 1 skal udøves på en sådan måde, at der gribes ind med de midler og den hurtighed, som risikoens alvor kræver, herunder ved brug af en skjult identitet.

§9 Kontrolmyndigheden kan fra enhver kræve alle oplysninger, som skønnes nødvendige for kontrolmyndighedens virksomhed, herunder til afgørelse af, om et forhold hører under kontrolmyndighedens kompetence.

§10 Kontrolmyndigheden har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til alle erhvervsmæssige lokaliteter og transportmidler, hvor der kan findes produkter, som er omfattet af denne lovs anvendelsesområde.

Stk. 2 Kontrolmyndigheden kan som led i kontrolbesøget foretage tekniske undersøgelser af et produkt på stedet.

Stk. 3 Kontrolmyndigheden kan som en del af dokumentationen af kontrolbesøget fotografere og optage video samt medtage prøver til nærmere analyse eller undersøgelse.

Stk. 4 Kontrolmyndigheden kan være bistået af en eller flere uafhængige sagkyndige i forbindelse med adgangen efter stk. 1 og tekniske undersøgelser efter stk. 2.

Stk. 5 Politiet yder om nødvendigt bistand til kontrollens gennemførelse. Erhvervsministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

§11 Told- og skatteforvaltningen yder efter aftale mellem skatteministeren og erhvervsministeren kontrolmyndigheden bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 8. Erhvervsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom, herunder om, at told- og skatteforvaltningen kan tilbageholde et produkt, hvor modtageren af produktet ikke er erhvervsdrivende, og at told- og skatteforvaltningen kan tilbageholde et produkt i lufthavne, havne eller ved grænseovergange el.lign. hvor den, der indfører produktet, ikke er erhvervsdrivende, hvis det pågældende produkt formodes ikke at være i overensstemmelse med regler i denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan i regler fastsat i medfør af stk. 1 endvidere fastsætte, hvordan kontrolmyndigheden træffer afgørelse om, at et produkt ikke er i overensstemmelse med regler i denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov, og om produktet kan konfiskeres og destrueres.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Straf

§12 Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

  • 1) overtræder §§ 3, 4 eller 5 eller § 6, stk. 1,

  • 2) undlader at give kontrolmyndigheden oplysninger efter § 9, stk. 1, eller afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen,

  • 3) undlader at give kontrolmyndigheden adgang efter § 10, stk. 1,

Stk. 2 Straffen efter stk. 1 kan under skærpende omstændigheder stige til fængsel indtil 2 år. Det anses som skærpende omstændigheder, når

  • 1) overtrædelsen har fremkaldt fare for sikkerhed eller sundhed,

  • 2) overtrædelsen har medført en ulykke med alvorlig personskade eller døden til følge,

  • 3) der er tale om gentagelsestilfælde, hvor virksomheden tidligere har begået en lignende overtrædelse,

  • 4) overtrædelsen er begået som led i en systematisk overtrædelse af reglerne med økonomisk vinding for øje eller

  • 5) den erhvervsdrivende har forsøgt at omgå eller unddrage sig kontrolmyndighedens kontrol.

Stk. 3 Har nogen ved en eller flere handlinger begået flere overtrædelser af denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen ved en eller flere handlinger overtrådt denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov og en eller flere andre love, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre love.

Stk. 4 Har nogen ved en eller flere handlinger begået flere overtrædelser af denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov, og medfører en af overtrædelserne idømmelse af fængselsstraf, mens en anden medfører idømmelse af bøde, idømmer retten en bøde ved siden af fængselsstraffen. Det samme gælder, hvis nogen ved en eller flere handlinger har overtrådt denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov og en eller flere andre love og overtrædelsen af denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov medfører bødestraf og overtrædelsen af den eller de andre love medfører fængselsstraf.

Stk. 5 Bestemmelserne i stk. 3 og 4 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.

Stk. 6 I regler, der er udstedt i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde. Der kan tillige fastsættes forlængede forældelsesfrister på op til 5 år i regler udstedt i medfør af denne lov.

Stk. 7 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5
1
Forarbejder

Ikrafttrædelse

§13 Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 6.

Kapitel 6
1
Forarbejder

Territorial gyldighed

§14 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside