Lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder § 27

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 333 af 31. marts 2015,
jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 04. januar 2019,
som ændret ved lov nr. 2110 af 22. december 2020, lov nr. 1155 af 08. juni 2021, lov nr. 1163 af 08. juni 2021, lov nr. 1164 af 08. juni 2021, lov nr. 2382 af 14. december 2021 og lov nr. 570 af 10. maj 2022

§ 27

Nedskrivning eller konvertering af forpligtelser hidrørende fra derivater kan først ske ved eller efter afvikling af derivaterne. Finansiel Stabilitet kan opsige og afslutte eventuelle derivatkontrakter med henblik herpå.

Stk. 2 Er derivatforpligtelsen blevet udelukket fra bail-in, jf. § 25, stk. 4, er Finansiel Stabilitet ikke forpligtet til at opsige eller afslutte derivatkontrakten.

Stk. 3 Er derivatkontrakten omfattet af en nettingaftale, opgøres værdien af kontrakten på nettobasis i overensstemmelse med aftalevilkårene.