Lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder § 25

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 333 af 31. marts 2015,
jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 04. januar 2019,
som ændret ved lov nr. 2110 af 22. december 2020, lov nr. 1155 af 08. juni 2021, lov nr. 1163 af 08. juni 2021, lov nr. 1164 af 08. juni 2021, lov nr. 2382 af 14. december 2021 og lov nr. 570 af 10. maj 2022

§ 25

Bail-in kan anvendes på alle den pågældende virksomheds eller enheds ikkeefterstillede forpligtelser samt efterstillede gældsforpligtelser, der ikke er nedskrevet eller konverteret i medfør af §§ 17 og 18, og skal ske i overensstemmelse med konkursordenen, jf. denne lovs § 13 og konkurslovens kapitel 10, jf. dog stk. 3 og 4. Ved opgørelsen af forpligtelser omfattet af 1. pkt. anvendes principperne om modregning i konkurslovens §§ 39, 42, 44 og 45 med de nødvendige tilpasninger.

Stk. 2 Inden der kan ske bail-in af ikkeefterstillede forpligtelser, skal passiver, som ikke allerede er konverteret, konverteres eller nedskrives, hvis de indeholder følgende vilkår:

 • 1) Hovedstolen af instrumentet skal nedbringes ved en begivenhed, der vedrører virksomhedens eller enhedens finansielle situation, solvens eller kapitalgrundlag.

 • 2) Instrumentet konverteres til ejerskabsinstrumenter, såfremt en begivenhed som omhandlet i nr. 1 forekommer.

Stk. 3 Der kan ikke gennemføres bail-in i forhold til følgende forpligtelser:

 • 1) Dækkede indskud.

 • 2) Sikrede forpligtelser.

 • 3) Enhver forpligtelse, der opstår som følge af virksomhedens eller enhedens besiddelse af kunders aktiver eller penge, herunder kunders aktiver eller penge, der er deponeret af eller på vegne af danske UCITS omfattet af lov om investeringsforeninger m.v. og alternative investeringsfonde som defineret i § 3, stk. 1, nr. 1, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og regler udstedt i medfør af § 3, stk. 8, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., under forudsætning af at kunden er beskyttet ved rekonstruktions- eller konkursbehandling.

 • 4) Enhver forpligtelse, der opstår som følge af et betroet forhold mellem virksomheden eller enheden (som betroet) og en anden person (som begunstiget), under forudsætning af at en sådan begunstiget er beskyttet i henhold til gældende insolvens- eller civilret.

 • 5) Forpligtelser til virksomheder med en oprindelig løbetid på mindre end 7 dage, medmindre de er inden for samme koncern.

 • 6) Forpligtelser med en resterende løbetid på mindre end 7 dage over for

  • a) systemer, som er anmeldt til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) af Finanstilsynet, jf. § 171, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder, eller anmeldt af andre lande inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, operatører af sådanne systemer eller deres deltagere, som er en følge af deltagelse i et sådant system, og

  • b) centrale modparter (CCP’er) eller tredjelandes centrale modparter, der er anerkendt af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) i henhold til artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre.

 • 7) En forpligtelse over for

  • a) en medarbejder som følge af et løntilgodehavende, pensionsydelser eller anden fast godtgørelse undtagen den variable del af lønnen for væsentlige risikotagere og undtagen den variable del af lønnen, som ikke er reguleret ved kollektive overenskomster,

  • b) en kommerciel eller handelsmæssig kreditor som følge af levering af varer eller tjenesteydelser, der er afgørende for den daglige drift af virksomhedens eller enhedens aktiviteter, herunder it-tjenesteydelser, forsyninger og leje, servicering og vedligeholdelse af lokaler,

  • c) skatte- og socialsikringsmyndigheder, såfremt disse forpligtelser har fortrinsret i henhold til konkursordenen, jf. denne lovs § 13 og konkurslovens kapitel 10 eller, hvor det er relevant, et andet lands almindelige insolvensret,

  • d) Garantiformuen som følge af forfaldne bidrag i overensstemmelse med lov om en indskyder- og investorgarantiordning og

  • e) Afviklingsformuen som følge af forfaldne bidrag i overensstemmelse med kapitel 11.

 • 8) Forpligtelser over for virksomheder eller enheder, som indgår i samme afviklingskoncern uden selv at være afviklingsenheder, medmindre disse er efterstillet simple fordringer i medfør af konkurslovens § 97.

Stk. 4 Finansiel Stabilitet kan i særlige tilfælde vælge helt eller delvis at undlade at foretage bail-in af visse af de ikke-efterstillede forpligtelser eller en kategori heraf. Finansiel Stabilitet underretter Europa-Kommissionen, inden der udelukkes en forpligtelse i medfør af 1. pkt.

Stk. 5 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om, under hvilke omstændigheder der kan ske udelukkelse i medfør af stk. 4.