Lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder § 21

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 333 af 31. marts 2015,
jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 4. januar 2019,
som ændret ved lov nr. 2110 af 22. december 2020, lov nr. 1155 af 8. juni 2021, lov nr. 1163 af 8. juni 2021, lov nr. 1164 af 8. juni 2021, lov nr. 2382 af 14. december 2021 og lov nr. 570 af 10. maj 2022

Broinstitut
§ 21

Finansiel Stabilitet kan til et broinstitut overdrage alle eller dele af

  • 1) ejerskabsinstrumenter udstedt af en virksomhed eller enhed under afvikling eller

  • 2) aktiver, rettigheder eller forpligtelser i en virksomhed eller enhed under afvikling.

Stk. 2 Et broinstitut oprettes med henblik på at modtage og forvalte det overdragne i medfør af stk. 1. Broinstituttet kapitaliseres ved nedskrivning eller konvertering af relevante kapitalinstrumenter og nedskrivningsegnede forpligtelser i virksomheden eller enheden under afvikling, jf. § 17 eller 18 a, ved anvendelse af bail-in, jf. § 24, eller via indskud fra Afviklingsformuen, jf. § 59. Broinstituttet skal have den eller de fornødne tilladelser fra Finanstilsynet til at kunne drive de erhvervede forretningsaktiviteter efter lov om finansiel virksomhed eller lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter.

Stk. 3 En overdragelse efter stk. 1 kan ske uden samtykke fra kapitalejerne i virksomheden eller enheden under afvikling eller fra anden tredjemand, jf. dog stk. 2, 3. pkt. Broinstituttet anses for at være en videreførelse af virksomheden eller enheden under afvikling eller de overtagne dele heraf og kan fortsætte med at udøve enhver rettighed, som virksomheden eller enheden udøvede i forbindelse med de overførte aktiver, rettigheder eller forpligtelser.

Stk. 4 Den samlede værdi af forpligtelserne, der overdrages i medfør af stk. 1, må ikke overstige den samlede værdi af rettigheder og aktiver, der overdrages i medfør af stk. 1, eller som tilføres fra andre kilder. Et vederlag, der betales af broinstituttet, tilfalder ved overdragelse af ejerskabsinstrumenter ejerne heraf og ved overdragelse af aktiver, rettigheder eller forpligtelser virksomheden eller enheden under afvikling. Vurderingen efter 1. pkt. og et eventuelt vederlag efter 2. pkt. fastsættes på baggrund af værdiansættelsen i kapitel 3.

Stk. 5 Finansiel Stabilitet kan via Afviklingsformuen tildele et broinstitut en likviditetsramme, således at instituttet kan finansiere overtagelsen af aktiver og rettigheder fra virksomheden eller enheden under afvikling og opfylde et eventuelt krav til likviditet i lov om finansiel virksomhed eller lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter.

Stk. 6 Finansiel Stabilitet kan tilbageføre hele eller dele af en overdragelse efter stk. 1, når dette er angivet ved overdragelsen, eller når det overførte ikke opfylder betingelserne for overførsel. De oprindelige ejere og virksomheden eller enheden under afvikling har pligt til at tage dette tilbage.

Stk. 7 Ejere af ejerskabsinstrumenter og kreditorer i virksomheden eller enheden under afvikling og andre tredjeparter, hvis aktiver, rettigheder eller forpligtelser ikke overføres, har ikke rettigheder til eller i tilknytning til de overførte aktiver, rettigheder eller forpligtelser.