14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder § 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 24 af 04. januar 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Broinstituttet skal drives med henblik på at opretholde adgangen til eventuelle kritiske funktioner og sælge de overtagne virksomheder eller enheder, aktiver, rettigheder eller forpligtelser til en eller flere købere, når de rette vilkår er til stede, og inden for fristen i stk. 3 og 4. Salg, jf. 1. pkt., gennemføres af Finansiel Stabilitet ved en åben og transparent salgsproces. Salg skal ske på kommercielle vilkår under hensyntagen til forholdene.

•••

Stk. 2 Et broinstitut ophører med at være broinstitut, når

  • 1) broinstituttet ikke længere opfylder kravene i § 2, nr. 8,

  • 2) alle eller alle væsentlige aktiver, rettigheder og forpligtelser i broinstituttet sælges til tredjemand,

  • 3) fristen i stk. 3 eller 4 udløber eller

  • 4) alle broinstituttets aktiver er afviklet og dets forpligtelser til fulde er indfriede.

•••

Stk. 3 Finansiel Stabilitet indstiller driften af broinstituttet hurtigst muligt og senest 2 år efter den dato, hvor den sidste overdragelse i medfør af § 21, stk. 1, er sket.

•••

Stk. 4 Finansiel Stabilitet kan forlænge fristen i stk. 3 med en eller flere perioder på op til 1 år, hvis dette fremmer afviklingen, jf. stk. 2, nr. 1, 2 eller 4, eller er nødvendigt for at sikre videreførelse af væsentlige finansielle ydelser.

•••

Stk. 5 Ophører et broinstitut i medfør af stk. 2, nr. 2 eller 3, skal broinstituttet undergives likvidation eller konkursbehandling afhængigt af forholdene.

•••

Stk. 6 Et eventuelt provenu ved indstillingen af driften af broinstituttet i medfør af stk. 5 tilfalder kapitalejerne i broinstituttet, jf. dog § 29.

•••
profile photo
Profilside