Lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 § 8

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 572 af 05. maj 2020,
som ændret ved lov nr. 1620 af 17. november 2020, lov nr. 248 af 23. februar 2021, lov nr. 779 af 04. maj 2021 og lov nr. 1956 af 19. oktober 2021

§ 8

Selskaber m.v. og personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed i virksomhedsordningen, kan efter anmodning til told- og skatteforvaltningen få fremrykket udbetaling af skatteværdien af underskud, der stammer fra udgifter, der i indkomståret 2019 straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter efter ligningslovens § 8 B, stk. 1, eller afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3. Ligningslovens § 8 X, stk. 1, 2.-6. pkt., og stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Anmodning om fremrykket udbetaling efter stk. 1 skal indgives senest den 15. maj 2020 og skal vedlægges oplysninger om karakteren og størrelsen af de konkrete udgifter, der er afholdt i indkomståret 2019, og som ved afgivelsen af oplysninger efter skattekontrollovens § 2 for det pågældende indkomstår straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter efter ligningslovens § 8 B, stk. 1, eller afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3.

Stk. 3 Anmodning om fremrykket udbetaling efter stk. 1 skal ledsages af en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om indholdet af erklæringen. Bekendtgørelse om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter i forbindelse med covid-19

Stk. 4 Ved opgørelsen og ved en eventuel efterfølgende afgivelse af oplysninger efter skattekontrollovens § 2 for indkomståret 2019 skal årets underskud nedsættes med den del af underskuddet, hvoraf der anmodes om udbetaling efter stk. 1.

Stk. 5 Told- og skatteforvaltningen overfører det opgjorte beløb, der er opgjort efter stk. 1, til skattekontoen så vidt muligt senest den 30. juni 2020.

Stk. 6 Ved udbetaling af skattekredit modregnes virksomhedens restancer af skatter og afgifter med påløbne morarenter, uanset om der er sket overdragelse af kravet.

Stk. 7 Er der sket udbetaling med et større beløb, end ligningslovens § 8 X berettiger til, opkræves det for meget udbetalte beløb. Selskabsskattelovens § 29 B, stk. 4, 3. pkt., og § 30 om opkrævning af restskat finder tilsvarende anvendelse.