14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer § 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1035 af 28. August 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Under forudsætning af, at den pågældende ret er stiftet i overensstemmelse med de herom gældende regler i den stat, i hvis nationalitetsregister luftfartøjet dengang var indført, og retten er lovligt optaget i et offentligt register i en stat, som har tiltrådt Genevekonventionen af 1948, nyder følgende rettigheder beskyttelse her i riget:

  • 1) ejendomsretten til et luftfartøj,

  • 2) retten for besidderen af et luftfartøj til at erhverve dette ved køb,

  • 3) lejeretten med hensyn til et luftfartøj, såfremt den er indrømmet for et tidsrum af mindst 6 måneder, og

  • 4) panterettigheder og lignende sikkerhedsrettigheder over luftfartøjer, der i henhold til aftale tjener til sikkerhed for opfyldelsen af en forpligtelse, hvis beløb er fastsat til en bestemt sum eller med et vist maksimum. For så vidt angår renter, gælder beskyttelsen dog kun sådanne, som er påløbet i et tidsrum af indtil 3 år før retsforfølgningens begyndelse eller under selve retsforfølgningen.

•••

Stk. 2 Retsbeskyttelsens indhold afgøres, hvor intet andet er fastsat i denne lov eller retsplejeloven med hensyn til de i § 26 omhandlede luftfartøjer, i overensstemmelse med de herom gældende regler i den stat, hvor retten er registreret.

•••

Stk. 3 Såfremt rettigheder af den i stk. 1 under nr. 1-4 nævnte art med hensyn til samme luftfartøj er blevet registreret i forskellige stater, som har tiltrådt Genevekonventionen af 1948, bliver lovligheden af hver enkelt registrering at afgøre efter lovgivningen i den stat, i hvis nationalitetsregister luftfartøjet dengang var indført.

•••

Stk. 4 Er et her i riget beroende lager af reservedele stillet til sikkerhed i forbindelse med et eller flere luftfartøjer, som er optaget i nationalitetsregistret i en stat, som har tiltrådt Genevekonventionen af 1948, må reglerne i § 24, stk. 1, være iagttaget.

•••
profile photo
Profilside