Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder § 8

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 711 af 25. juni 2014

Rapportering
§ 8

En registreret socialøkonomisk virksomhed skal aflægge årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven og skal mindst følge reglerne for regnskabsklasse B.

Stk. 2 En registreret socialøkonomisk virksomhed skal indsende årsrapport efter reglerne i årsregnskabsloven.

Stk. 3 Ud over de krav til årsrapporten, der følger af årsregnskabsloven, skal en registreret socialøkonomisk virksomhed årligt i forbindelse med indsendelse af årsrapporten rapportere specifikationer af følgende:

  • 1) Det samlede vederlag m.v. til nuværende og forhenværende medlemmer af ledelsen for deres funktion fordelt på hvert ledelsesorgan samt eventuelle vederlag til virksomhedens stiftere og ejere.

  • 2) Aftaler indgået med nærtstående parter.

  • 3) Likvide midler og andre aktiver, der udloddes eller uddeles af virksomhedens formue.

  • 4) Hvordan virksomheden opfylder sit sociale formål, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, hvordan den er uafhængig af det offentlige, jf. § 5, stk. 1, nr. 3, og hvordan virksomheden er inddragende og ansvarlig i sit virke, jf. § 5, stk. 1, nr. 4.

Stk. 4 Udbetales der et udbytte, skal en registreret socialøkonomisk virksomhed i forbindelse med udbetalingen indsende en beregning, der viser forrentningen af den investerede kapital.

Stk. 5 Såfremt oplysningerne nævnt i stk. 3, nr. 1-4, fremgår af virksomhedens årsrapport, anses det for opfyldelse af rapporteringskravet i stk. 3.