Lov om rammerne for arealanvendelsen i Københavns Lufthavn, Kastrup § 2

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1537 af 12. december 2023

§ 2

Udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup, skal ske inden for lufthavnens nuværende areal, jf. bilag 1.

Stk. 2 Arealet for Københavns Lufthavn, Kastrup, jf. bilag 1, må ikke formindskes ved frasalg, ubetinget langtidsudlejning el.lign., jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Transportministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 2.