14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om projektering af jernbaneanlæg København-Ringsted § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 244 af 21. marts 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Hvis ejeren af et areal, der er pålagt byggelinjer efter § 2, afskæres fra en udnyttelse af arealet, der er økonomisk rimelig og forsvarlig under hensyn til arealets beliggenhed og øvrige beskaffenhed, og som svarer til den udnyttelse, der finder sted af andre tilgrænsende eller omliggende arealer, kan ejeren på ethvert tidspunkt kræve, at transport- og energiministeren overtager arealet mod erstatning.

•••

Stk. 2 Ejeren af et areal, der i væsentligt omfang er pålagt byggelinjer efter § 2, kan på ethvert tidspunkt desuden kræve, at transport- og energiministeren overtager arealet mod erstatning, når byggelinjerne hindrer afhændelse af arealet på normale vilkår og ejeren af særlige personlige grunde ønsker at afstå ejendommen før det tidspunkt, hvor der kan foretages ekspropriation.

•••

Stk. 3 Udgør arealet kun en del af en ejendom, kan ejeren kræve hele ejendommen overtaget, hvis den tilbageværende del af ejendommen bliver så lille eller således beskaffen, at det ikke skønnes hensigtsmæssigt at kunne bevare den som selvstændig ejendom, og hvis den ikke kan udnyttes på rimelig måde, eller hvis byggelinjepålægget hindrer afhændelse af hele ejendommen på normale vilkår i de i stk. 2 nævnte situationer.

•••

Stk. 4 Afslår transport- og energiministeren ejerens anmodning om overtagelse efter stk. 1-3, eller opnås der ikke enighed om erstatningens størrelse, kan ejeren påklage transport- og energiministerens afgørelse til de i §§ 57 og 58 i lov om offentlige veje nævnte taksationsmyndigheder. Taksationsmyndighederne afgør, om ejernes krav efter stk. 1-3 skal imødekommes, og fastsætter erstatning for arealets overtagelse efter reglerne i § 51 i lov om offentlige veje. Ved taksationsmyndighedernes behandling finder bestemmelserne i §§ 58 a-62 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 5 Afgørelser, der kan påklages efter stk. 4, kan ikke indbringes for domstolene, før klageadgangen er udnyttet. Søgsmål skal være anlagt inden for 6 måneder efter, at afgørelsen er kommet frem til klageren.

•••
profile photo
Profilside