14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om planteskadegørere  - Denne lov ophæves den 1. februar 2019, men er stadig relevant i nogle tilfælde, jf. § 26, stk.4, i lov nr. 58 af 28/1 2020. § 13

Bekendtgørelse af lov om planteskadegørere paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om planteskadegørere og bygger på lovbekendtgørelse nr. 14 af 04. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der giver urigtige oplysninger eller undlader at give oplysninger efter § 5, nr. 2.

•••

Stk. 2 Overtrædelse af § 4, stk. 2, straffes med bøde.

•••

Stk. 3 I bestemmelser, der fastsættes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der overtræder forskrifter i bestemmelserne og for den, der undlader at efterkomme forbud eller påbud, der meddeles efter bestemmelserne.

•••

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••

Stk. 5 Skønnes en overtrædelse af bestemmelser fastsat efter loven ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan miljø- og fødevareministeren tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

•••

Stk. 6 For så vidt angår den i stk. 5 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejelovens § 895 tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 7 Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

•••
profile photo
Profilside