14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 261 af 16. March 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan påbyde, at forhold, som strider mod regler udstedt i henhold til § 1, stk. 3, og § 3, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist.

•••

Stk. 2 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at efterkomme påbud efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside