Lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m.v. § 5

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse af lov om pensioner efter tidligere tjenestemandslove m.v.

Lov nr. 81 af 12. marts 1970,
jf. lovbekendtgørelse nr. 508 af 18. maj 2017

§ 5

Bestemmelserne i § 58, stk. 1 og 3, i lønnings- og pensionsloven af 1958 og tilsvarende bestemmelser i tidligere tjenestemandslove finder ikke anvendelse, når den ene af to samgifte tjenestemænd efter 1. juli 1969 har ansættelse, som kan medregnes i pensionsalder efter § 4 i lov om tjenestemandspension.