Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer § 18

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1666 af 26. december 2017

Arrangørens øvrige ændringer i aftalen og den rejsendes hæveadgang
§ 18

Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens begyndelse er nødsaget til væsentligt at ændre et af rejseydelsernes væsentligste kendetegn, jf. § 6, stk. 1, nr. 1-8, ikke kan opfylde et særligt krav som nævnt i § 10, stk. 2, nr. 1, eller forhøjer pakkerejsens pris med mere end 8 pct., kan den rejsende enten acceptere ændringen eller hæve aftalen uden at blive pålagt gebyrer i den anledning. Hvis aftalen hæves, har den rejsende krav på uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter ophævelsen at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, og efter omstændighederne krav på erstatning efter §§ 28-31.

Stk. 2 Ved ændringer i aftalen som nævnt i stk. 1 skal rejsearrangøren uden unødig forsinkelse oplyse den rejsende klart, forståeligt og tydeligt på et varigt medium om,

  • 1) hvilke ændringer der foreslås, og betydningen for pakkerejsens pris,

  • 2) en rimelig frist for den rejsendes underretning af rejsearrangøren om sin beslutning,

  • 3) at manglende underretning af rejsearrangøren inden den i nr. 2 nævnte frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringen, og

  • 4) et eventuelt tilbud om en erstatningspakkerejse.

Stk. 3 Hvis den rejsende accepterer de foreslåede ændringer eller accepterer at deltage i en erstatningspakkerejse og dette medfører, at erstatningspakkerejsen får en lavere kvalitet eller værdi, har den rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen.