Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer § 10

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1666 af 26. december 2017

§ 10

En aftale om en pakkerejse eller en bekræftelse herpå skal angive det fulde indhold af aftalen og omfatte alle de oplysninger, der er nævnt i § 6, stk. 1.

Stk. 2 Ud over de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, skal aftalen eller bekræftelsen indeholde

  • 1) oplysninger om særlige krav, som rejsearrangøren har accepteret at opfylde,

  • 2) oplysninger om, at rejsearrangøren er ansvarlig for levering af alle de rejseydelser, der er inkluderet i aftalen i overensstemmelse med § 21, og forpligtet til at yde den rejsende bistand, hvis den pågældende er i vanskeligheder, jf. § 32,

  • 3) kontaktoplysninger på Rejsegarantifonden eller en anden enhed, hvor der er stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger,

  • 4) kontaktoplysninger på rejsearrangørens lokale repræsentant, et kontaktpunkt eller en anden tjeneste, der giver den rejsende mulighed for hurtigt at kontakte rejsearrangøren,

  • 5) oplysninger om, at den rejsende er forpligtet til at meddele en eventuel mangel, som vedkommende konstaterer under leveringen af pakkerejsen, og som den rejsende vil påberåbe sig over for rejsearrangøren, jf. § 22,

  • 6) oplysninger om den rejsendes ret til at overdrage aftalen til en anden rejsende i medfør af § 16,

  • 7) oplysninger, som muliggør direkte kontakt med en mindreårig eller en person, der er ansvarlig for denne, hvis den mindreårige rejser uden ledsagelse af en forælder eller en anden bemyndiget person og pakkerejsen omfatter indkvartering,

  • 8) oplysninger om eventuelle interne klagemuligheder hos rejsearrangøren og

  • 9) oplysninger om alternativ tvistløsning som følge af forbrugerklager i medfør af forbrugerklageloven, om et eventuelt godkendt privat tvistløsningsorgan, som den erhvervsdrivende er omfattet af, og om onlineplatformen, jf. forbrugerklagelovens § 3.

Stk. 3 Er en aftale om en pakkerejse indgået i medfør af § 3, stk. 1, nr. 2, litra e, skal rejsearrangøren give den rejsende de oplysninger, der er nævnt i stk. 2, på et varigt medium, så snart rejsearrangøren i medfør af § 11 er blevet oplyst om, at den aftale, der medfører etablering af pakkerejsen, er blevet indgået.