Lov om overførsel af forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering Kennedy Centret til Region Hovedstaden § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 552 af 18. juni 2012

§ 1

Kennedy Centret overføres til Region Hovedstaden som en samlet enhed. Centeret skal fortsat på sine opgaveområder videreføre en tæt integration mellem forskning, rådgivning og patientbehandling.

Stk. 2 Region Hovedstaden overtager statsligt ansatte fra Kennedy Centret.

Stk. 3 De pligter og rettigheder, der følger af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, finder tilsvarende anvendelse for ansatte på Kennedy Centret, der er ansat i henhold til kollektiv overenskomst eller individuel aftale, og som i forbindelse med overførslen efter stk. 2 ikke er omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Stk. 4 Statstjenestemænd, der overføres efter stk. 2, overgår til ansættelse i Region Hovedstaden på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår, idet de pågældende fortsat optjener statslig tjenestemandspension mod pensionsbidragsindbetaling fra Region Hovedstaden og den samlede pension udbetales af staten.

Stk. 5 Finansministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for sundhed og forebyggelse og Danske Regioner regler om pensionsbidragsbetaling m.v.

Stk. 6 Finansministeren træffer afgørelse om tvivlsspørgsmål efter stk. 4 og 5.

Stk. 7 Ministeren for sundhed og forebyggelse afbeskikker Kennedy Centrets hidtidige bestyrelse.