14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om offentlige veje m.v. § 57

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om offentlige veje m.v. og bygger på lov nr. 1520 af 27. december 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§57 Overtagelse af areal
Afskæres ejeren af en ejendom som følge af en påtænkt eller endeligt fastlagt adgangsbestemmelse truffet efter §§ 51 eller 56 fra en udnyttelse af arealet, der er økonomisk rimelig og forsvarlig under hensyn til ejendommens beliggenhed og øvrige beskaffenhed, og som svarer til den udnyttelse, der finder sted af andre tilgrænsende og omliggende arealer, kan ejeren begære arealet helt eller delvis overtaget af vejmyndigheden, medmindre vejmyndigheden kan anvise anden fornøden adgang til arealet.

•••

Stk. 2 Begæring om overtagelse af arealer skal fremsættes, inden 6 måneder efter at vejmyndigheden eller klagemyndigheden har truffet endelig afgørelse. Når særlige grunde foreligger, kan vejmyndigheden tillade, at begæring om overtagelse fremsættes efter udløbet af fristen.

•••
profile photo
Profilside